ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
- Δευτέρα, 04 Νοεμβρίου 2019 -

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών (σελ. 11) στα μαθήματα Επιλογής Πρακτικής Άσκησης (ΕΠΑ), όπως το μάθημα "Οικογενειακός Γραμματισμός"

"πραγματοποιείται συνδυασμός θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής εφαρμογής σε συγκεκριμένα διδακτικά περιεχόμενα (που ορίζονται από τον διδάσκοντα/ουσα του μαθήματος"

Σημειώνεται ότι η εβδομάδα πρακτικής εξάσκησης συνδέεται και με τα μαθήματα ΕΠΑ και για το λόγο αυτό αναφέρεται με σαφήνεα πως "η συμμετοχή στην εβδομάδα ΠΑ πιστοποιείται με α) το παρουσιολόγιο και β) την επιτυχή περαίωση της εργασίας που η φοιτήτρια έχει αναλάβει" (Οδηγός Σπουδών, σελ. 11)

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες που συμμετέχουν στο μάθημα να μελετήσουν προσεκτικά τη σελίδα 11 του Οδηγού Σπουδών.