Τελική παρουσίαση εργασίας
- Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2022 - 5:34 μ.μ. -

Η τελική παρουσίαση της εργασίας σας πρέπει να εστιάσει στην εφαρμογή του σεναρίου. Μπορείτε να συμβουλευτείτε το συνημμένο έγγραφο τεκμηρίωσης και αναστοχασμού σεναρίου και ειδικότερα το μέρος Β (Αναστοχασμός μετά την εφαρμογή στην τάξη (ή την ομάδα). Συνακόλουθα, στην παρουσίαση (εκτός των βασικών: τίτλος και σκοπός σεναρίου λογισμικό που χρησιμοποιήσατε), θα μπορούσατε να εστιάσετε, όχι κατ'ανάγκη αποκλειστικά, στα οκτώ σημεία του μέρους αυτού. Μπορείτε επίσης να αναφερθείτε σε ότι άλλο κρίνετε σημαντικό. Θα ήθελα επίσης μία διαφάνεια που να περιγράφει τι μάθατε από την όλη διαδικασία εκπόνησης της εργασίας σας.