- Τετάρτη, 28 Απριλίου 2004 - 12:00 π.μ. -
Παράδειγμα ανακοίνωσης. Μόνο ο καθηγητής και τυχόν άλλοι διαχειριστές του μαθήματος μπορεί να εισαγάγουν ανακοινώσεις.