ΒΙΟΛΟΓΙΑ (NUR_104)

Ανακοινώσεις

Οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος της Βιολογίας
- Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021 -

Οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος της Βιολογίας

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει γραπτώς, την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, διαδικτυακά, με ανάρτηση των θεμάτων στο eclass, παράλληλα και συγχρόνως με την πλατφόρμα zoom

Τα θέματα που θα δοθούν είναι 5 συνολικά, από τα οποία θα επιλέξετε 4 θέματα, για να αναπτύξετε. Τα θέματα είναι ίσης βαθμολογίας. Η απάντηση κάθε θέματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις 

Η συνολική διάρκεια της γραπτής εξέτασης ορίζεται σε 2 ώρες από την στιγμή που θα δοθεί η έναρξη της εξέτασης. Διευκρινήσεις στα θέματα και απορίες θα δοθούν μόνο στην αρχή της εξέτασης μέσω zoom

H εξέταση του μαθήματος κλείνει εντός του χρονικού ορίου των 2 ωρών με ανάρτηση του γραπτού στο eclass

Η ύλη του μαθήματος βιβλιογραφικά αναφέρεται στα Κεφ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 18 του βιβλίου Βασικές Αρχές της Κυτταρικής Βιολογίας του ALBERTS et. all

Δεν θα περιληφθούν στις γραπτές εξετάσεις τα κεφ. 2, 3, 4, 5 που έχουν να κάνουν με την χημική σύσταση του κυττάρου, την ενέργεια και την ενζυμική κατάλυση, την δομή και λειτουργεία των πρωτεϊνών καθώς και τη δομή των νουκλεινικών οξέων και της χρωματίνης.

Τα κεφάλαια που θα περιληφθούν στις εξετάσεις είναι :

Κεφ. 1: Τα κύτταρα οι θεμελιώδεις μονάδες της ζωής

Κεφ. 6: Αντιγραφή, Eπιδιόρθωση και Ανασυνδυασμός του DNA

Κεφ. 7: Από το DNA στις πρωτεΐνες

Κεφ. 8: Ρύθμιση της έκφρασης των γονιδίων

Κεφ. 16: Κυτταρική επικοινωνία

Κεφ. 18: Ο κύκλος της κυτταρικής διαίρεσης