Δημόσιο Λογιστικό

Ανακοινώσεις

Συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης Αποδοχής ή Άρνησης Συμμετοχής στην Εξ Αποστάσεως Εξέταση του μαθήματος «ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ»
- Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021 -

Στην περιοχή των «Εργασιών» στο eclass του μαθήματος, έχουν δημιουργηθεί δύο «Εργασίες», που σχετίζονται με την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης από πλευράς των φοιτητών περί «Δήλωσης Συμμετοχής  στην Εξ Αποστάσεως Εξέταση» ή «Άρνησης συμμετοχής στην Εξ Αποστάσεως εξέταση» του μαθήματος «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι».

Αφού διαβάσετε το κείμενο των Υπεύθυνων Δηλώσεων, συμπληρώστε σε αυτή που επιθυμείτε τα απαιτούμενα στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, ΤΜΗΜΑ, Αριθμό Μητρώου κ.λπ.) και αφού την τυπώσετε υπογράψτε τη.

Στη συνέχεια επισυνάψτε την Υπεύθυνη Δήλωση στην Εργασία που αντιστοιχεί (Eclass -> Εργασίες -> Εργασία: Δήλωση Συμμετοχής Εξ Αποστάσεως Εξέταση ή Εργασία: Άρνηση Συμμετοχής στην Εξ Αποστάσεως Εξέταση).

Σημαντικό!! θα πρέπει να συμπληρωθεί ένα από τα 2 έντυπα Υπευθύνων Δηλώσεων και να αναρτηθεί στην αντίστοιχη εργασία το αργότερο έως 20/1/2021

Προθεσμία ανάρτησης της Υπεύθυνης Δήλωσης: 20/01/2021