ΟΜΑΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ -LINKS
- Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2021 -

Σας ενημερώνουμε ότι στην ενότητα "Έγγραφα" του μαθήματος έχει αναρτηθεί πίνακας με την κατανομή των εξεταζομένων φοιτητών σε ομάδας, ο σύνδεσμος του ΖΟΟΜ/ομάδα, η ώρα που θα πρέπει κάθε ομάδα να συνδεθεί στο ΖΟΟΜ και η ώρα έναρξης της εξέτασης/ομάδα.

Προσοχή: Η σύνδεση στην πλατφόρμα του exams θα πρέπει να γίνει νωρίτερα από την έναρξη της εξέτασης, για να μην χαθεί χρόνος από την εξέταση. Επίσης, η κατανομή έχει γίνει αλφαβητικά και σύμφωνα με τα στοιχεία εγγραφής σας στην πλατφόρμα exams.