Επικαιρόποίηση διάλεξης 8 και ασκήσεων 8
- Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021 -

Μελετήστε καλά την διάλεξη 8 μέχρι ΠΡΙΝ τη διαχρονική επιλογή.

Μετά το Πάσχα θα ξεκινήσουμε με ΔΙάλεξη 8 - διαχρονική επιλογή