Διαχείριση Κρίσεων στη Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία

Αναστάσιος Παναγόπουλος

Περιγραφή

Ο κίνδυνος που ορίζεται ως αβεβαιότητα για κάποια ενδεχόμενα εμφανίζεται σε όλες τις δραστηριότητες της ανθρώπινης ζωής .Στο Χρηματοπιστωτικό , στον Ασφαλιστικό , στον Τουριστικό και γενικά στο Χρηματοοικονομικό Τομέα ,ο κίνδυνος είναι σημαντικός και με απρόβλεπτες συνέπειες . Στο συγκεκριμμένο μάθημα αναλύονται σύγχρονες θεωρίες και επιστημονικές μέθοδοι για τον εντοπισμό ,  την εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνων και κρίσεων , με απώτερο σκοπό την ελαχιστοποίηση ζημιών και την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων ,  δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία .  

Ενότητες

Έννοια του κινδύνου.

Βασικοί κίνδυνοι Τραπεζών , Επιχειρήσεων και υπόλοιπων Χρηματοοικονομικών Οργανισμών.

Έννοια και σημασία των επενδύσεων.

Κατηγορίες επενδύσεων , Ιδιωτικές επενδύσεις (πάγια κεφάλαια, αποθέματα ,κατοικίες ) ,Δημόσιες επενδυσεις.

Προσδιοριστικοί παράγοντες επενδύσεων.

Αυτόνομες και Παράγωγες επενδύσεις.

Επενδύσεις και Επιτόκιο.

Θεωρία επιταχυντή.

Κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων.

Μέθοδος της καθαρής παρούσης αξίας ( μαθηματική διατύπωση ).

Μέθοδος της οριακής αποδοτικότητας ή της εσωτερικής απόδοσης της επένδυσης (μαθηματική διατύπωση ).

Εφαρμογές αξιολόγησης επενδυτικών προγραμμάτων.

Αξιολόγηση τουριστικών επιχειρηματικών μονάδων.

Η θεωρία της σταδιακής προσαρμογής του επιπέδου επενδύσεων.

Η νεοκλασική θεωρία των επενδύσεων.

Η θεωρία q για επενδύσεις ή η θεωρία q του Tobin.

Χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ( Κίνδυνοι ).

Σχέση απόδοσης και κινδύνου μιας επένδυσης.

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου.

Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών.

Τουριστικές επιχειρήσεις (έννοια και παραδείγματα κρίσεων ).

Ξενοδοχειακό Μάρκετινγκ ( διαχείριση κρίσεων ).

Στρατηγικές αντιμετώπισης κρίσεων στη τουριστική βιομηχανία.

Συμπεράσματα.

Εφαρμογές αξιολόγησης επενδυτικών προγραμμάτων στη τουριστική βιομηχανία.

Μελέτες περιπτώσεων κρίσεων στη ξενοδοχειακή και τουριστική βιομηχανία.

1. ΚΙΟΧΟΣ Π , ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Α , ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ Π , (2018). " ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ " . Εκδόσεις Ελένη Κιοχου , ΑΘΗΝΑ.

2. Glaesser D , (2006). "Crisis management in the Tourism industry, Annals of Tourism Research". 2nd ed. Oxford: Butterworth- Heinemann.

3. Robertson,D., Kean,I. and Moore, S.(2006). " Tourism Risk Management: An Authoritative Guide to Managing Crises in Tourism." APEC International Centre for Sustainable Tourism (AICST).

4. Voulgari, E., "Stock Market and Derivatives" , 3rd Edition , Modern Pubiishing,1999.

5. ΚΙΟΧΟΣ Π, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ, ΚΙΟΧΟΣ Α ,(2011). " ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Θεωρία- Εφαρμογές" . Εκδόσεις Ελένη Κιόχου , ΑΘΗΝΑ.

6. Baumol / Blinder ,(2012). " Μακροοικονομική Αρχές και Πολιτική ". Εκδόσεις Πασχαλίδη. 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις