Φυσικός και σχολικός γραμματισμός: Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές

Νεκτάριος Στελλάκης

Περιγραφή

Το μάθημα έχει ως σκοπό να διερευνηθεί ο γραμματισμός ως κοινωνική κατασκευή (και όχι αποκλειστικά ως γνωστική κατάκτηση) και να αναδειχτεί η σχέση της έρευνας για το γραμματισμό με συγκεκριμένες θεωρητικές προσεγγίσεις (π.χ. Vygotskian & Neo- Vygotskian theory, Λειτουργική Συστημική Γλωσσολογία, New Literacy Studies, Νew Media & (πολύ)-γραμματισμοί). Το μάθημα εστιάζει στην πρώτη σχολική ηλικία γιατί αποτελεί προνομιακό παράδειγμα ανάδειξης των πολλαπλών παραγόντων (π..χ. γλωσσικών, πολιτισμικών) που καθορίζουν το φάσμα των διαδικασιών επιπολιτισμού και κοινωνικής ενσωμάτωσης των παιδιών μέσα από και μέσω του γραπτού λόγου.

Στο σεμινάριο περιλαμβάνονται οι εξής θεματικές:

  • Σύγχρονες προσεγγίσεις για το φυσικό/ πρώτο/ αναδυόμενο γραμματισμό καθώς και ανάλυση των εκπαιδευτικών πρακτικών που κάθε προσέγγιση υποβάλει
  • Θεωρητικές και επιστημολογικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίζονται οι διάφορες ερευνητικές προσεγγίσεις για το φυσικό γραμματισμό
  • Ο γραμματισμός / Οι γραμματισμοί ως κοινωνική
Περισσότερα  

Ημερολόγιο