Μουσειολογία και Εκπαίδευση

Δημήτριος Κολιόπουλος

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό, συζητούνται έννοιες της Επιστημονικής Μουσειολογίας και της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και πιο συγκεκριμένα οι έννοιες του 'διαμεσολαβητικού μετασχηματισμού' και 'διδακτικού μετασχηματισμού' της επιστημονικής γνώσης σε μουσειακό αντικείμενο και αντικείμενο διδασκαλίας αντίστοιχα. Διερευνάται, επίσης, η εξέλιξη των σύγχρονων επιστημονικών και τεχνολογικών μουσείων από μουσεία συλλογών σε ολοκληρωμένα επιστημονικά και τεχνολογικά κέντρα καθώς και ο ρόλος  τους στην εποικοινωνια στοιχείων φυσικών επιστημών και τεχνολογίας. Τέλος, εισάγεται και αναλύεται η έννοια της επιστημονικής καλλιέργειας και συζητούνται ζητήματα άτυπων, μη τυπικών και τυπικών μορφών εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία.

 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο μαθήματος

- Η έννοια της επιστημονικής καλλιέργειας στην εκπαίδευση

- Διδακτική και Μουσειολογία των φυσικών επιστημών: Ο διδακτικός και ο εκλαϊκευτικός μετασχηματισμός της επιστημονικής γνώσης

- Μουσείο και Μουσειολογία: Ταξινόμηση και λειτουργίες μουσείων Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας (ΦΕΤ): Από το μουσείο - αποθήκη στο μουσείο - ζωντανό οργανισμό

- Τυπικές, μη τυπικές και άτυπες μορφές εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία

Μαθησιακοί στόχοι

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να προσεγγίσουν την έννοια της επιστημονικής καλλιέργειας και να τη συνδέσουν με το περιεχόμενο και τις μαθησιακές δραστηριότητες που παράγονται στα μουσεία φυσικών επιστημών και τεχνολογίας και στα σχολεία.

Βιβλιογραφία

ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βιβλία

1. Black, G. (2009). Το ελκυστικό μουσείο. Αθήνα: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς.

2. Guichard, J. & Martinand, J.-L. (2000). M?diatique des sciences. Paris: Presses Universitaires de France.

3. Κολιόπουλος, Δ. (2017). Διδακτική προσέγγιση του μουσείου φυσικών επιστημών. Αθήνα: Μεταίχμιο (Β' έκδοση).

4. Κολιόπουλος, Δ. (2006). Θέματα Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών. Η συγκρότηση της σχολικής γνώσης. Αθήνα: Μεταίχμιο.

5. Βέμη, Μ. & Νάκου, Ε. (Επιμ.) (2010). Μουσεία και Εκπαίδευση. Αθήνα: Εκδόσεις Νήσος.

6. McDonald, S. (2012). Μουσείο και μουσειακές σπουδές. Ένας πλήρης οδηγός. Αθήνα: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς.

7. Μπούνια, Α. (2009). Στα παρασκήνια του μουσείου.Η διαχείριση των μουσειακών συλλογών. Εκδόσεις Πατάκη.

 

Άρθρα

Allard, M., Boucher, S. & Forest, L. (1994). The museum and the school. McGill Journal of Education, 29 (2), 197-212

Bensaude-Vincent, B. (2001). A genealogy of the increasing gap between science and the public. Public Understanding of Science, 10, 99-113.

Κολιόπουλος, Δ. & Γκούσκου, Ε. (2013). Ένα εργαλείο περιγραφής του εκπαιδευτικού ρόλου του μουσείου φυσικών επιστημών και τεχνολογίας και η εφαρμογή του σε μουσεία φυσικής ιστορίας. Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Έρευνα και Πράξη, 42-43, 16-30.

De Clercq, J. S. (2005). Museums as a mirror of society: a Darwinian look at the development of museums and collections of science. In P. Tirell(ed.) Proceedings of the 3rd Conference of the International Committee for University Museums and Collections, UMAC Publication, Oklahoma, 57-65.

Griffin, J. (2004). Research on students and museums: Looking more closely at the students in school groups. Science Education, 88, Suppl. 1, 59-70.

Hofstein, A. & Rosenfeld, S. (1996). Bridging the gap between formal and informal science learning. Studies in Science Education, 28, 87-112.

McManus, P. (1992). Topics in Museums and Science Education. Studies in Science Education, 20, 157-182.

Price, s & Hein, G. (1991).More than a field trip: science programmes for elementary school groups at museums. International Journal of Science Education, 13(5), 505-519.

Rennie, L.J. & McClafferty, T. (1996) Science centres and science learning. Studies in Science Education, 27, 53-98.

Stocklmayer, S, Rennie, L. & Gilbert, J. (2010). The roles of the formal and informal sectors in the provision of effective science education, Studies in Science Education, 46(1), 1-44.

Tran, L. (2007). Teaching Science in Museums: The Pedagogy and Goals of Museum Educators, Science Education, 91(2), 278?297.

 

Περιοδικά Μουσειολογίας

Τετράδια Μουσειολογίας (Περιοδική έκδοση του ICOM). Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο.

 

Δικτυακοί τόποι μουσείων και κέντρων ΦΕΤ

ICOM (Ελληνικό Τμήμα) http://www.istomediahost.gr/icom/ 

Υπουργείο Πολιτισμού http://odysseus.culture.gr/h/1/gh110.jsp

ASTC http://www.astc.org/ 

ESCITE http://www.ecsite.eu/ 

Ίδρυμα Ευγενίδου http://www.eugenfound.edu.gr

Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ http://www.tmth.edu.gr/

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας http://www.gnhm.gr/ 

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) http://www.piop.gr

Ενότητες

Εισαγωγή στην έννοια της επιστημονικής καλλιέργειας. Φυσικές επιστήμες και εικαστικές τέχνες. Φυσικές επιστήμες και ιστορία των επιστημών

Εισαγωγή στο μάθημα 'Μουσειολογία και Εκπαίδευση'

?Διαμεσολαβητικός? και διδακτικός μετασχηματισμός. Επιστημονική Μουσειολογία και Μουσεία ΦΕΤ

 

Ο εκπαιδευτικός ρόλος των μουσείων ΦΕΤ

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2197
Αρ. Προβολών :  9816