ΚΕΙΜΕΝΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

Νεκτάριος Στελλάκης

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάδειξη της χρήσης της γλώσσας σε σχέση με το επικοινωνιακό πλαίσιο που πραγματώνεται. Περιεχόμενο: Το μάθημα δομείται στους εξής άξονες: > Επικοινωνιακή προσέγγιση > Διαφορές γραπτού και προφορικού λόγου > Κειμενικά είδη και διδασκαλία τους στο νηπιαγωγείο > Η γλωσσική διδασκαλία σε αλλόγλωσσους μαθητές

 

 Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Oι φοιτήτριες και οι φοιτητές να κατέχουν βασικές αρχές της κειμενογλωσσολογίας ως ανάλυσης προφορικών και γραπτών κειμένων.

Πιο συγκεκριμένα,

? να κατανοούν τις διαφορές ανάμεσα σε φορμαλιστικές και κειμενικές προσεγγίσεις στα κείμενα.

? να διακρίνουν τους δείκτες λόγου και γλώσσας που διακρίνουν τα προφορικά από τα γραπτά κείμενα.

? Να διακρίνουν τα στοιχεία της κειμενικής συνοχής, συνεκτικότητας, της οργάνωσης της πληροφορίας, της προθετικότητας, της διακειμενικότητας.

? Να αναγνωρίζουν τους κειμενικούς τύπους /είδη στη βάση των κειμενικών και λεξικογραμματικών τους χαρακτηριστικών.

? Να αναλύουν συγκ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο