Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες και την Επιστημονική Καλλιέργεια Ι

Δημήτριος Κολιόπουλος

Περιγραφή

Το μάθημα δίδει την ευκαιρία στις (στους) φοιτήτριες (-ές) να εξοικειωθούνμε αντικείμενα, γεγονότα,  φαινόμενα, έννοιες, μεθόδους καθώς και το πολιτισμικό περιεχόμενο των Φυσικών Επιστημών. 

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Μαθησιακοί στόχοι

Το μάθημα δίδει την ευκαιρία στις/στους φοιτήτριες/-τές να εξοικειωθούν με αντικείμενα, γεγονότα, φαινόμενα, έννοιες, μεθόδους καθώς και το πολιτισμικό περιεχόμενο των φυσικών επιστημών. Η εξοικείωση των φοιτητριών/-ών με αυτά τα θέματα θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν στοιχεία επιστημονικής καλλιέργειας και θα τους βοηθήσει να παρακολουθήσουν με μεγαλύτερη ευχέρεια μαθήματα που σχετίζονται άμεσα με την καλλιέργεια επαγγελματικών δεξιοτήτων

Διδάσκοντες

Κολιόπουλος Δημήτρης

Καθηγητής

Βιβλιογραφία

Ενότητες

Εισαγωγή στο μάθημα "Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες και την Επιστημονική Καλλιέργεια Ι".

Εισαγωγή στις έννοιες, τις μεθόδους και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των Φυσικών Επιστημών.

Εισαγωγή στις ιδιότητες των στερεών, υγρών και αερίων σωμάτων.

Εισαγωγή στα θερμικά φαινόμενα και τις έννοιες "θερμοκρασία" και "θερμότητα".

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ανακοινώσεις