Σχεδιασμός και εκπόνηση εκπαιδευτικής έρευνας

Δημήτριος Κολιόπουλος

Περιγραφή

Το μάθημα αναφέρεται στα βασικά στάδια σχεδιασμού, εκπόνησης και συγγραφής μιας εμπειρικής εκπαιδευτικής έρευνας.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο μαθήματος

1. Η εκπαιδευτική έρευνα: ιστορία, στόχοι, μέθοδοι και είδη εκπαιδευτικής έρευνας

2. Γνωριμία με τα κείμενα της εκπαιδευτικής έρευνας: Η βιβλιογραφική έρευνα

 • Τα διεθνή και ελληνικά περιοδικά εκπαιδευτικής έρευνας και η συγκρότηση της βιβλιογραφίας (Σεμινάριο στη Βιβλιοθήκη του Παν/μίου Πατρών)


3. Σχεδιασμός, εκπόνηση και συγγραφή εμπειρικής εκπαιδευτικής έρευνας: Τα στάδια της εμπειρικής έρευνας και τα βασικά στοιχεία συγγραφής

 • Τα είδη, η δομή και το περιεχόμενο των κειμένων της εμπειρικής εκπαιδευτικής έρευνας
 • Ανάλυση των στοιχείων συγγραφής ενός άρθρου εκπαιδευτικής έρευνας 


4. Η διατύπωση του ερευνητικού ερωτήματος, η διαμόρφωση του πλαισίου  και οι στρατηγικές προσέγγισής του

 • Η επισκόπηση γνώσεων, στάσεων και αξιών ατόμων και ομάδων στην εκπαίδευση
 • Η πειραματική έρευνα και η μελέτη της διδασκαλίας
 • Η ανάλυση γραπτών πηγών στην εκπαίδευση


5. Η παραγωγή πρωτογενών δεδομένων από ένα ερευνητικό δείγμα

 • Ο σχεδιασμός ερωτηματολογίου / συνέντευξης
 • Ο σχεδιασμός παρατήρησης ομάδας
 • Η ανάλυση περιεχομένου κειμένων


6. Η ανάλυση πρωτογενών δεδομένων

 • Η χρήση και ερμηνεία ποσοτικών τεχνικών ανάλυσης δεδομένων με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού εργαλείου SPSS
 • Η χρήση και ερμηνεία ποιοτικών τεχνικών ανάλυσης δεδομένων με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού εργαλείου InVivo

 

Μαθησιακοί στόχοι

Στόχος του μαθήματος ειναι οι φοιτήτριες /-ές να γνωρίσουν τα βασικά στάδια εκπόνησης μιας εμπειρικής εκπαιδευτικής έρευνας και να εξοικειωθούν με τα βασικά στοιχεία της συγγραφής μιας τέτοιας έρευνας. Θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν μια βιβλιογραφική έρευνα, να αναλύσουν σχετικά άρθρα υπο το πρίσμα των βασικών στοιχείων συγγραφής μιας εμπειρικής έρευνας και να σχεδιάσουν εργαλεία έρευνας ή να αναλύσουν και παρουσιάσουν πρωτογενή δεδομένα δεδομένα εκπαιδευτικής έρευνας.

Βιβλιογραφία

Ενότητες

Η πρώτη ενότητα συνιστά μια εισαγωγή στο σχεδιασμό και στην εκπόνηση εκπαιδευτικής έρευνας. Περιγράφει τους στόχους και τους τομείς της εκπαιδευτικής έρευνας, δίνει μια πρώτη εικόνα για τις στρατηγικές της και αναφέρεται στο επιστημολογικό υπόβραθρό της.

Η δεύτερη ενότητα αφορά στη διατύπωση του προβλήματος της εκπαιδευτικής έρευνας και εξετάζει αναλυτικότερα δύο στρατηγικές για την πραγματοποίησή της: την επισκόπηση και την πειραματική έρευνα. Επιπλέον παρουσιάζει μερικά παραδείγματα εφαρμογής αυτών των δύο στρατηγικών.

Η τρίτη ενότητα ασχολείται με τις τεχνικές έρευνας και της επεξεργασίας δεδομένων στην εκπαιδευτική έρευνα. Ειδικά παρουσιάζει την αξιοποίηση του ερωτηματολογίου και της συνέντευξης ως μέσα για συλλογή δεδομένων μιας εμπειρικής εκπαιδευτικής έρευνας. Στη συνέχεια εξετάζει τρόπους καταγραφής, κατηγοριοποίησης, ανάλυσης και παρουσίασης δεδομένων. Επιπλέον δίνονται παραδείγματα για τα παραπάνω στοιχεία της εμπειρικής εκπαιδευτικής έρευνας.

Η τέταρτη ενότητα παρουσιάζει οδηγίες για τη συγγραφή εμπειρικής εκπαιδευτικής έρευνας. Σε αυτές περιλαμβάνονται στοιχεία για τις βασικές ενότητες του κειμένου της έρευνας και των λειτουργικών κριτηρίων για τον έλεγχό του.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1183
Αρ. Προβολών :  10218

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις