Μουσειολογία Φυσικών Επιστημών

Δημήτρης Κολιόπουλος

Περιγραφή

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές την ικανότητα να αναλύουν, σχεδιάζουν και αξιολογούν εκπαιδευτικά προγράμματα που σχετίζονται με επισκέψεις σε μουσεία και πολιτιστικά ιδρύματα φυσικών επιστημών και τεχνολογίας. Διερευνάται ο σύγχρονος ρόλος των επιστημονικών και τεχνολογικών μουσείων στη μελέτη του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος καθώς και η εξέλιξή τους από μουσεία συλλογών σε ολοκληρωμένα επιστημονικά και τεχνολογικά κέντρα. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται εκπαιδευτικά προγράμματα, μέθοδοι και τεχνικές εργασίας στα επιστημονικά και τεχνολογικά μουσεία και συζητείται η σχέση μουσείου - σχολείου ως ερευνητικού αντικειμένου. Η έμφαση δίδεται στην προσχολική εκπαίδευση. Τέλος, διερευνάται η «μεταφορά» της αντίληψης του επιστημονικού και τεχνολογικού μουσείου στο νηπιαγωγείο μέσω των δραστηριοτήτων της επιστημονικής έκθεσης και της δραματοποίησης.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Μαθησιακοί στόχοι

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές την ικανότητα να αναλύουν, σχεδιάζουν και αξιολογούν εκπαιδευτικά προγράμματα που σχετίζονται με επισκέψεις σε μουσεία και πολιτιστικά ιδρύματα φυσικών επιστημών και τεχνολογίας.

Περιεχόμενο μαθήματος

 - Κατηγορίες μουσείων φυσικών επιστημών και τεχνολογίας (ΦΕΤ)

- Το μουσείο ΦΕΤ στην Ελλάδα

- Το εικονικό μουσείο ΦΕΤ

- Ο εκπαιδευτικός ρόλος του μουσείου ΦΕΤ

- Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων και οδηγών εκπαιδευτικού για μουσεία ΦΕT

- Εκπαιδευτικά προγράμματα για μουσεία ΦΕΤ και προσχολική εκπαίδευση

Βιβλιογραφία

Ενότητες

Στοιχεία έκθεσης και ερμηνείας των μουσείων ΦΕΤ. Κατηγορίες μουσείων ΦΕΤ

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες των μουσείων ΦΕΤ. Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα

Εισαγωγή στο μάθημα Μουσειολογία Φυσικών Επιστημών