Ειδικά Θέματα Κβαντομηχανικής και Εφαρμογών Κβαντικής Φυσικής (Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021) (TAE469 )

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Περιγραφή

Συμμετρίες στη Φυσική, Ομάδες, Άλγεβρες Lie και αναπαραστάσεις. 

Ομάδες Poincare και SL(2,C), σπίνορες, Εξίσωση Dirac και μοναδιαίες αναπαραστάσεις. 

Διάκριτες συμμετρίες. 

Συστήματα πολλών σωματιδίων, χώροι Fock, βασικές έννοιες κβαντικών πεδίων, τελεστές πεδίου. 

Κβαντισμένα συστήματα, Ο αρμονικός ταλαντωτής, Κβάντωση Ηλεκτρομαγνητικού Πεδίου. 

Κβαντικές μεταβάσεις ατομικών συστημάτων. Απορρόφηση, εκπομπή, Ο κανόνας Fermi, 

Ακτινοβολία  μέλανος σώματος. 

Θεωρία σκέδασης, σκέδαση Kramers-Heisenberg, προσέγγιση Born, η μέθοδος των μερικών κυμάτων.  

Εισαγωγή στην Κβαντική Θεωρία Πεδίου. 

Εισαγωγή στα Ολοκληρώματα Διαδρομής. 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις