Φυσική των Πολυμερών, Σύνθετων και Υγροκρυσταλλικών Υλικών

Παναγιώτα Καραχάλιου

Περιγραφή
 • Εισαγωγή στα πολυμερή.
 • Κατηγοριοποίηση πολυμερών.
 • Μοριακό βάρος και κατανομή μοριακών βαρών.
 • Μηχανισμοί πολυμερισμού και μακρομοριακή αρχιτεκτονική.
 • Μοριακή δομή, σχήμα και διαμορφώσεις πολυμερών. 
 • Στατιστική μακρών και εύκαμπτων αλυσίδων.
 • Κρυσταλλικότητα/αμορφότητα πολυμερών.
 • Φυσικές ιδιότητες: θερμικές μεταβάσεις, μηχανική συμπεριφορά, ηλεκτρικές ιδιότητες.
 • Μέθοδοι χαρακτηρισμού των πολυμερών.
 • Σύνθετα πολυμερικής μήτρας.
 • Υγροκρυσταλλικά υλικά.
 • Υγροκρυσταλλική κατάσταση και υγροκρυσταλλικές φάσεις.
 • Μοριακή οργάνωση και παράμετροι τάξης.
 • Θερμοτροπικοί και λυοτροπικοί υγροί κρύσταλλοι.
 • Ηλεκτρικές, μαγνητικές, οπτικές, μηχανικές ιδιότητες των συμβατικών υγρών κρυστάλλων.
 • Μέθοδοι χαρακτηρισμού υγροκρυσταλλικών υλικών.
 • Βασικές εφαρμογές των υγρών κρυστάλλων.
 • Μακρομοριακοί και υπερμοριακοί υγροί κρύσταλλοι.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις