Διδακτική της Φυσικής

Ευάγγελος Βιτωράτος

Περιγραφή

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Μετά την επιτυχή περάτωση των σπουδών στο μάθημα αυτό
ο φοιτητής/τρια θα έχει αποκτήσει βασικές γνώσεις σχετικά με τους παράγοντες που συνιστούν μια επιτυχή - αποδοτική προσπάθεια διδασκαλίας των Φυσικών επιστημών.
Ο φοιτητής/τρια θα μπορεί να χρησιμοποιεί και να αξιολογεί τις πληροφορίες από το διαδίκτυο προκειμένου να χρησιμοποιήσει το υλικό αυτό για την κατανόηση φυσικών διεργασιών.
Ο φοιτητής/τρια θα μπορεί να παρουσιάζει κάποιο θέμα φυσικής σε ακροατήριο διαφόρων επιπέδων σε ό,τι αφορά την γνώση Φυσικής.
Ο φοιτητής/τρια θα έχει μια εμπειρία διδασκαλίας σε Σχολείο.

Δεξιότητες
Ικανότητα κριτικής προσέγγισης. Ικανότητα εφαρμογής γνώσεων στην πράξη. Δημιουργικότητα. Ικανότητα λήψης αποφάσεων. Διεπιστημονικότητα. Ανάπτυξη πρωτοβουλίας. Ανεξαρτησία στην απόκτηση γνώσεων. Προφορική & γραπτή επικοινωνία. Γνώση δεύτερης γλώσσας. Ομαδική εργασία. Χρονική συνέπεια στην εκπόνηση εργασία.

Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα . Συμβουλευτι

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -