ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (MCC203)

Βασίλειος Λουκόπουλος

Περιγραφή
Παρακάτω δίνονται τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα αλλά και οι δεξιότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο φοιτητής μετά την περάτωση των μαθημάτων των Ειδικών Μαθηματικών. Επίσης ακολουθούν οι θεματικές ενότητες του μαθήματος. Πρέπει να γίνει σαφές ότι οι πρώτες ενότητες (1-10) αφορούν τη θεωρία του μαθήματος ενώ το τελευταίο αρχείο (pdf) περιέχει ένα συγκεντρωτικό υλικό που αφορά ενδεικτικά παραδείγματα από όλες τις θεματικές ενότητες.
 
 
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος 
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να 
1. Να μπορεί να αναγνωρίσει την τάξη, τον βαθμό, την γραμμικότητα ή μη, την ομοιογένεια και τον τύπο της διαφορικής εξίσωσης με μερικές παραγώγους. 
2. Να μπορεί να επιλέξει την κατάλληλη μεθοδολογία για την επίλυση των γραμμικών και μη γραμμικών ΜΔΕ. 
3. Να μπορεί να επιλέξει την κατάλληλη μεθοδολογία για την επίλυση των ελλειπτικών, υπερβολικών και παραβολικών ΜΔΕ. 
4. Να μπορεί να επιλύει τις ΜΔΕ σε σύστημα καρτεσιανών, πολικών, κυλινδρικών κ
Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Περιγραφή της διαδικασίας παραγωγή των βασικών εξισώσεων της Μαθηματικής Φυσικής.

Ανάπτυξη και επίλυση της διαφορικής εξίσωσης της κατανομής της θερμοκρασίας.

Μελέτη και επίλυση διαφόρων κατηγοριών εξισώσεων υπερβολικού τύπου.

Μελέτη και επίλυση φυσικών προβλημάτων με την βοήθεια της συνάρτησης δ.

Επίλυση εξισώσεων παραβολικού.

Επίλυση της ομογενούς εξίσωσης της θερμοκρασίας ράβδου πεπερασμένου μήκους.

Επίλυση της μη ομογενούς εξίσωσης της θερμοκρασίας ράβδου πεπερασμένου μήκους.

Η Εξίσωση του Laplace σε διάφορα συστήματα συντεταγμένων.

Μελέτη της ολοκληρωτικής σχέσης του Green.

Περιγραφή των Γενικευμένων Ολοκληρωμάτων και Σειρών

Αναλυτικές ασκήσεις από τις θεματικές ενότητες.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  14238
Αρ. Προβολών :  54917

Ανακοινώσεις