Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι

Ειρήνη-Σοφία Κιαπίδου

Περιγραφή

Το μάθημα επιδιώκει να εξετάσει διαχρονικά το γραμματειακό είδος της βυζαντινής ιστοριογραφίας. Παρουσιάζονται οι περίοδοι, η εξέλιξη, τα επιμέρους είδη και τα βασικά χαρακτηριστικά των βυζαντινών ιστοριογραφικών έργων, και μελετώνται αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα ιστορικών και χρονογράφων από την πρώιμη, τη μέση και την ύστερη βυζαντινή περίοδο. 

Κωδικός: LIT1935
Κατηγορία: Φιλολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Γενικές πληροφορίες και παρατηρήσεις για την "Ιστορία" και το είδος της "Ιστοριογραφίας" 

Το είδος της "Ιστοριογραφίας" στο Βυζάντιο 

Χαρακτηριστικά της Βυζαντινής Ιστοριογραφίας. Το είδος της Ιστοριογραφίας κατά την Πρωτοβυζαντινή περίοδο. Εκκλησιαστική Ιστοριογραφία. Ευσέβιος Καισαρείας: Βίος και Έργο. Σωκράτης ο Σχολαστικός: βίος και έργο. Απόσπασμα από το έργο του "Εκκλησιαστική Ιστορία"   

Ζώσιμος: Βίος και Έργο. Απόσπασμα από το έργο του "Ιστορία Νέα". Αγαθίας ο Σχολαστικός: Βίος και Έργο. Απόσπασμα από το έργο του Σχολαστικού "Ιστορίαι" 

Αγαθίας ο Σχολαστικός: Απόσπασμα από το έργο του "Ιστορίαι" 

Η Χρονογραφία στην πρώιμη βυζαντινή περίοδο: χρονικά των πόλεων και χρονογραφίες από κτίσεως κόσμου. Ιωάννης Μαλάλας: Βίος και Έργο. Αποσπάσματα από το έργο του "Χρονογραφία"

Μέση Βυζαντινή Περίοδος: Ιστορικό Πλαίσιο και Ιστοριογραφία. Ιωσήφ Γενέσιος: Βίος και Έργο. Απόσπασμα από το έργο "Βασιλείαι" 

"Συνέχεια του Θεοφάνη": λίγα λόγια για το έργο και απόσπασμα 

"Συνέχεια του Θεοφάνη". Λέων Διάκονος: Βίος και Έργο. Απόσπασμα από το έργο του "Ιστορία" 

Απόσπασμα από το έργο του Λέοντα Διακόνου "Ιστορία". Ιωάννης Σκυλίτζης: Βίος και Έργο. Απόσπασμα από το έργο του "Σύνοψις Ιστοριών" 

13ος - μέσα 15ου αι.: Ιστορικό πλαίσιο και Ιστοριογραφία. Γεώργιος Ακροπολίτης: Βίος και Έργο. Απόσπασμα από το έργο του "Χρονική Συγγραφή" 

Χρονογραφία της Ύστερης Περιόδου. Σφρατζής: Βίος και Έργο. Aπόσπασμα από το "Χρονικόν" του

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  10243
Αρ. Προβολών :  65996

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις