Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι

Ειρήνη-Σοφία Κιαπίδου

Περιγραφή

Το μάθημα επιδιώκει να εξετάσει διαχρονικά το γραμματειακό είδος της βυζαντινής ιστοριογραφίας. Παρουσιάζονται οι περίοδοι, η εξέλιξη, τα επιμέρους είδη και τα βασικά χαρακτηριστικά των βυζαντινών ιστοριογραφικών έργων, και μελετώνται αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα ιστορικών και χρονογράφων από την πρώιμη, τη μέση και την ύστερη βυζαντινή περίοδο. 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Μαθησιακοί στόχοι

Στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής να μπορεί να:

  • αναγνωρίζει και να διακρίνει τα είδη της βυζαντινής ιστοριογραφίας.
  • κατανοεί την εξέλιξη τους, καθώς και τη θέση της ιστοριογραφίας στη βυζαντινή γραμματεία.
  • γνωρίζει και να αξιολογεί κριτικά τους βασικούς ιστορικούς συγγραφείς της βυζαντινής περιόδου και τα έργα τους μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της εποχής του καθενός.
  • κατανοεί τις ιδιαιτερότητες της βυζαντινής ιστοριογραφίας σε σύγκριση με τους κλασικούς ιστορικούς της αρχαιότητας, αλλά και τη σύγχρονη ιστοριογραφία.
  • είναι εξοικειωμένος με ζητήματα εκδοτικής κειμένων.
  • είναι εξοικειωμένος με ερευνητικά ζητήματα και φιλολογικές μεθόδους ανάλυσης των βυζαντινών ιστοριογραφικών κειμένων.
  • γνωρίζει εγχειρίδια και διαδικτυακούς τόπους της Βυζαντινής Φιλολογίας σχετικούς με τη βυζαντινή ιστοριογραφία.
  • αποδίδει βυζαντινά ιστοριογραφικά κείμενα στα νέα ελληνικά.
Βιβλιογραφία
Προτεινόμενα συγγράμματα

Ενότητες

Γενικές πληροφορίες και παρατηρήσεις για την "Ιστορία" και το είδος της "Ιστοριογραφίας" 

Το είδος της "Ιστοριογραφίας" στο Βυζάντιο 

Χαρακτηριστικά της Βυζαντινής Ιστοριογραφίας. Το είδος της Ιστοριογραφίας κατά την Πρωτοβυζαντινή περίοδο. Εκκλησιαστική Ιστοριογραφία. Ευσέβιος Καισαρείας: Βίος και Έργο. Σωκράτης ο Σχολαστικός: βίος και έργο. Απόσπασμα από το έργο του "Εκκλησιαστική Ιστορία"   

Ζώσιμος: Βίος και Έργο. Απόσπασμα από το έργο του "Ιστορία Νέα". Αγαθίας ο Σχολαστικός: Βίος και Έργο. Απόσπασμα από το έργο του Σχολαστικού "Ιστορίαι" 

Αγαθίας ο Σχολαστικός: Απόσπασμα από το έργο του "Ιστορίαι" 

Η Χρονογραφία στην πρώιμη βυζαντινή περίοδο: χρονικά των πόλεων και χρονογραφίες από κτίσεως κόσμου. Ιωάννης Μαλάλας: Βίος και Έργο. Αποσπάσματα από το έργο του "Χρονογραφία"

Μέση Βυζαντινή Περίοδος: Ιστορικό Πλαίσιο και Ιστοριογραφία. Ιωσήφ Γενέσιος: Βίος και Έργο. Απόσπασμα από το έργο "Βασιλείαι" 

"Συνέχεια του Θεοφάνη": λίγα λόγια για το έργο και απόσπασμα 

"Συνέχεια του Θεοφάνη". Λέων Διάκονος: Βίος και Έργο. Απόσπασμα από το έργο του "Ιστορία" 

Απόσπασμα από το έργο του Λέοντα Διακόνου "Ιστορία". Ιωάννης Σκυλίτζης: Βίος και Έργο. Απόσπασμα από το έργο του "Σύνοψις Ιστοριών" 

13ος - μέσα 15ου αι.: Ιστορικό πλαίσιο και Ιστοριογραφία. Γεώργιος Ακροπολίτης: Βίος και Έργο. Απόσπασμα από το έργο του "Χρονική Συγγραφή" 

Χρονογραφία της Ύστερης Περιόδου. Σφρατζής: Βίος και Έργο. Aπόσπασμα από το "Χρονικόν" του

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  12668
Αρ. Προβολών :  120734

Ημερολόγιο