Αρχαία Ελληνική Ιστορία

Αγγελική Σύρκου

Περιγραφή

 

 Από τον 8ο π.Χ. αιώνα έως το θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου: θα εξεταστούν η εξέλιξη του αρχαίου ελληνικού κόσμου, η δημιουργία της πόλης-κράτους, οι σχέσεις των πόλεων καθώς και η ανάπτυξη των πολιτειακών δομών τους κατά την περίοδο αυτή. Θα δοθεί έμφαση στα σημαντικότερα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα που καθόρισαν την ζωή των αρχαίων Ελλήνων και εν μέρει την ιστορική πορεία των πόλεων κρατών. Επιλεκτικά θα μελετηθούν ιστορικές πηγές (Ηρόδοτος, Θουκυδίδης, Ξενοφώντας, Αρριανός) και αρχαίες Ελληνικές επιγραφές.

 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Βιβλιογραφία

Ανδρουλιδάκης, Ε. Α., Ανδοκίδου Περί των μυστηρίων: αρχαίον κείμενον - εισαγωγή - μετάφρασις ? σχόλια (Βιβλιοθήκη αρχαίων Ελλήνων πεζογράφων και ποιητών). Αθήναι, Ι.& Π. Ζαχαρόπουλου , 1939.

Βλάχος, Α., Η οικοδόμηση της Δημοκρατίας, Αθήνα 1999.

Brunt, P. A., Anabasis of Alexander vol. 1-2 (Loeb Classical Library). Cambridge, Harvard Uninersity Press 1989-1996.

De Romilly, J.,  Γιατί η Ελλάδα; Μτφρ. Μπ.Αθανασίου-Κατ. Μηλιαρέση, Αθήνα 1996.

De Romilly, J., Αλκιβιάδης, Μτφρ. Μπ.Αθανασίου-Κατ. Μηλιαρέση, Αθήνα 1996.

De Romilly, J., Η οικοδόμηση της αλήθειας στον Θουκυδίδη, Μτφρ. Στ. Βλοντάκη, Αθήνα 2003.

Fischer, C. T. - I. Bekker - F. Vogel - L. A. Dindorf, Diodori Bibliotheca historica vol. 1-6 (Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum Teubneriana). Stuttgart, B. G. Teubner 1985-1991.

Flaceli?re, R., Ο Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαία Ελλάδα, Μτφρ. Γερ. Βανδωρου, Αθήνα 2007.

Gemoll, W. - J. Peters, Xenophontis institutio Cyri (Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum Teubneriana). Leipzig, B. G. Teubner, 1968.

Godley, A. D., Herodotus, vol. 1 (Loeb Classical Library). Cambridge, Harvard University Press 1996.

Guarducci, Μarg., Epigrafia Greca, Roma 1967 ? 1969

Hude, C., Xenophontis historia Graeca (Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum Teubneriana). Stuttgart, B. G. Teubner, 1969.

Jeffery, L.H. ? A. Johnston, The Local Scripts of the Archaic Greece, 2nd ed., London 1990.

Jones, H. S. - J. E. Powell, Thucydidis historiae, vol. 1-2. Oxford, Oxford University Press 1942.

Kenyon, F. G., Aristotelis atheniensium respublica. Oxford, Oxford University Press, 1992.

Κοκκόρου - Αλευρά, Γ., Η Τέχνη της Αρχαίας Ελλάδας. Σύντομη Ιστορία (1050 - 50 π.Χ.), Αθήνα 1995.

Κυρτάτας, Δ., Κατακτώντας την Αρχαιότητα, Αθήνα 2002.

Lamb, W. R. M.,  Lysias (The Loeb Classical Library). Cambridge - London, Harvard University Press, 2000.

Lefkowitz, M. R., Γυναίκες στον Ελληνικό μύθο, Μτφρ. Αμ. Μεγαπάνου, Αθήνα, 1995.

Lipka, M., Xenophon's Spartan constitution : introduction, text, commentary. Berlin, Walter De Gruyter, 2002.

MacDowell, D. M., Σπαρτιατικό Δίκαιο, Μτφρ. Νικ. Κονομή, Αθήνα 2005.

Merkelbach, R. - F. Solmsen, - M. L. West, Hesiodi theogonia, opera et dies, scutum, fragmenta selecta (Oxford classical texts). Oxford, Oxford University Press, 1970.

Monro, D. B., - T. W. Allen, Homeri Opera (Oxford Classical Texts). Αθήναι, Εκδόσεις Καρδαμίτσα 1985.

Mosse, Cl. ? An. Schnapp ? Gourbeillon, Επίτομη Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας (2000-31 π. Χ.), Μτφρ. Λ. Στεφάνου. Αθήνα, εκδ. Παπαδήμα 2010.

Moss?, C., Αλέξανδρος: το πεπρωμένο ενός μύθου, Μτφρ. Στ. Βλοντάκης, 2004.

Moss?, C., Η γυναίκα στην Αρχαία Ελλάδα, Μτφρ. Αθ. Στεφανής, Αθήνα 2004.

Moss?, C., Περικλής. Ο εφευρέτης της Δημοκρατίας, Μτφρ. Στ. Βλοντάκης, 2006.

Μωρός, Ε. ? Σ. Τζουμελέας, Ξενοφώντος οικονομικός· πόροι ή περί προσόδων: αρχαίον κείμενον - μετάφρασις ? σημειώσεις (Βιβλιοθήκη αρχαίων Ελλήνων πεζογράφων και ποιητών). Αθήναι, Ιωάννου & Π. Ζαχαρόπουλου, 1939.

Παπαρρηγόπουλος, Κ. Δ. ? Π. Καρολίδης, Ιστορία του Ελληνικού έθνους : από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 1930 (τόμοι 1-5). Αθήνα, Εκδοτικός Οίκος "Ελευθερουδάκης", 1932.

Taplin, O., Ελληνικόν Πυρ, Μτφρ. Ελ. Πατρικίου, Αθήνα 1992.

Wilson, N. G., Aristophanis fabulae (Scriptorum classicorum bibliotheca Oxoniensis). Oxonii, e Typographeo Clarendoniano, 2007.

Ziegler, K. - C. Lindskog, Plutarchi Vitae Parallelae (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana). Lipsiae, Teubneri, 1973.

 

Ενότητες

Παρουσιάζονται τα σημαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την αρχαϊκή εποχή.

Παρουσιάζονται οι ιστορικές περίοδοι, οι τρόποι και τα υλικά γραφής, το σχήμα των βιβλίων κατά την αρχαιότητα καθώς και οι πηγές της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας.

Παρουσιάζονται η δημιουργία της πόλης-κράτους της Σπάρτης και η κοινωνική και πολιτειακή του οργάνωση κατά την Αρχαϊκή εποχή.

Παρουσιάζονται η δημιουργία της πόλης-κράτους της Αθήνας και η ανάγκη για την επίλυση των υπαρχόντων κοινωνικών προβλημάτων από τους  νομοθέτες (Δράκων, Σόλων, Κλεισθένης).

Παρουσιάζονται τα αίτια της επίθεσης των Περσών εναντίον των Ελληνικών πόλεων, οι μεταξύ τους συγκρούσεις, οι πρωταγωνιστές των πολιτικών γεγονότων και η αξία της υπεροχής των Ελλήνων.

Παρουσιάζονται η παγίωση της δημοκρατίας στην Αθήνα, τα πολιτειακά όργανά της Αθηναϊκού κράτους, η δημιουργία της Δηλιακής Συμμαχίας, η πολιτική δράση του Περικλή και του Κίμωνα.

Παρουσιάζονται οι αντιδράσεις και οι αποστασίες των πόλεων της Δηλιακής συμμαχίας και η πολιτική τακτική της Αθήνας προς τις επαναστατημένες πόλεις? οι κοινωνικές τάξεις και η εκπαίδευση των νέων της Αθήνας. 

Παρουσιάζονται οι καθιερωμένες γιορτές στην Αθήνα και η σημασία του εορτασμού των Παναθηναίων? τα αίτια του Πελοποννησιακού πολέμου και τα γεγονότα της 1ης περιόδου, του Αρχιδαμείου πολέμου.

Παρουσιάζονται οι δύο επόμενες περίοδοι του Πελοποννησιακού πολέμου, η κατάλυση της δημοκρατίας (411 π. Χ.), η τελική ήττα της Αθήνας και επιβολή του καθεστώτος των 30 τυράννων. Επίσης, αναφέρονται οι συνέπειες του πολέμου για τις δύο εμπόλεμες δυνάμεις.

Παρουσιάζονται η αποκατάσταση της αθηναϊκής δημοκρατίας, η καταδίκη σε θάνατο του Σωκράτη, οι πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές που συντελέστηκαν στην Αθήνα, η κρίση στην Σπάρτη και η προσπάθεια του Αγησίλαου να απελευθερώσει τις πόλεις της Μ. Ασίας.

Παρουσιάζονται η δημιουργία της Β΄ Αθηναϊκής Συμμαχίας, η κυριαρχία της Θήβας και η σύγκρουσή της με την Σπάρτη, ο ρόλος του Πελοπίδα και του Επαμεινώνδα στην οργάνωση του θηβαϊκού στρατού και η ήττα της Σπάρτης στην Μαντίνεια (362 π. Χ.).

Παρουσιάζονται τα γεγονότα που οδήγησαν στην συρρίκνωση της Αθηναϊκής Συμμαχίας και την αποδυνάμωση της Αθήνας. Επίσης, παρουσιάζεται το εντός και εκτός Μακεδονίας έργο του Φιλίππου του Β΄ και η σύγκληση του Συνεδρίου της Κορίνθου.  Τέλος, παρουσιάζεται η οικονομία των πόλεων κατά την κλασική εποχή.

Παρουσιάζεται η ανάληψη της εξουσίας από τον Αλέξανδρο, η διευθέτηση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν μετά τον θάνατο του Φιλίππου, η εκστρατεία του (Μ. Ασία, Αίγυπτος, Ασία, Ινδία) και ο θάνατός του.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  41822
Αρ. Προβολών :  227749

Ημερολόγιο