Διάθεση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων στο Γεωλογικό Περιβάλλον

Ελένη Ζαγγανά

Περιγραφή

Το μάθημα της Διάθεσης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων στο Γεωλογικό Περιβάλλον αρχικά δίνει τους ορισμούς των εννοιών ρυπαντής, αστική, βιομηχανική και γεωργική ρύπανση καθώς επίσης αναφέρεται και στις πηγές ρύπανσης των επιφανειακών και των υπόγειων νερών. Στη συνέχεια περιγράφει την διαδικασία διάδοσης των ρύπων στο γεωλογικό περιβάλλον και την ανάμιξη των ρυπαντών με το υπόγειο νερό. Τέλος αναλύει τον τρόπο διερεύνησης της ποιότητας των υπόγειων νερών μέσω των σταθμών ελέγχου και της δειγματοληψίας.

CC - Αναφορά Δημιουργού

Ενότητες

Η θεματική ενότητα με τίτλο "Εισαγωγή" αρχικά παραθέτει ένα σχεδιάγραμμα με βάση τη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων στο γεωλογικό περιβάλλον. Στη συνέχεια δίνει τους ορισμούς των εννοιών απόβλητα και ρύποι. Τέλος, αναφέρεται στη διαχείριση των αποβλήτων και στην ταξινόμηση των ρύπων και των αποβλήτων.

Η θεματική ενότητα με τίτλο "Υδροχημική συμπεριφορά των ρυπαντών (Μέρος 1ο)" αναφέρεται αρχικά σε βασικές έννοιες όπως είναι ρύπανση, μόλυνση καθώς αναλύει την υδροχημική συμπεριφορά ρυπαντών, την χημική σύσταση του υπόγειου νερού και τις κυριότερες πηγές ρύπανσης του. Επίσης κάνει μια εκτενή περιγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των ρυπών και της τοξικότητας τους.

Η θεματική ενότητα με τίτλο "Υδροχημική συμπεριφορά των ρυπαντών (Μέρος 2ο)"αρχικά αναφέρει τους σημαντικότερους ρυπαντές του νερού και αναλύει εκτενώς τις ιδιότητες του αζώτου και του φωσφόρου. Στη συνέχεια, περιγράφει τους μικροοργανισμούς των υπόγειων νερών καθώς και τα βαρεά μέταλλα. Τέλος δίνει τους ορισμούς των οργανικών ενώσεων, των υδρογονανθράκων, των παρασιτοκτόνων και των διοξινών.

Η θεματική ενότητα με τίτλο "Στερεά απόβλητα (Μέρος 1ο)"αρχικά διακρίνει τα στερεά απόβλητα σε αστικά και ειδικά. Στη συνέχεια δίνει τους ορισμούς των απορριμμάτων και των λυμάτων. Τέλος, αναλύει τη διάθεση και επεξεργασία των απορριμμάτων και εισάγει τον όρο της ανακύκλωσης.

Η θεματική ενότητα με τίτλο "Στερεά απόβλητα (Μέρος 2ο)"αρχικά δίνει τον ορισμό της λιπασματοποίησης ? κομποστοποίησης και αναλύει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της. Στη συνέχεια αναφέρεται στην καύση και στην παραγωγή και αποσύνθεση των απορριμμάτων στην Ελλάδα. Τέλος, περιγράφει τους Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων, ΧΑΔΑ.

Η θεματική ενότητα με τίτλο "ΧΥΤΑ - Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων & Στεγανοποίηση ΧΥΤΑ "αρχικά δίνει τον ορισμό της υγειονομικής ταφής καθώς και τον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Στη συνέχεια εξηγεί πως κατασκευάζεται ένα ΧΥΤΑ. Τέλος, αναλύει τους τρόπους στεγανοποίησης του ΧΥΤΑ είτε με φυσικές είτε με τεχνητές μεθόδους.

Η θεματική ενότητα με τίτλο "Μέθοδοι Υγειονομικής Ταφής, Παραγωγή Βιοαερίου και παραγωγή στραγγίσματος" αρχικά αναλύει τις μεθόδους κατασκευής ενός ΧΥΤΑ. Στη συνέχεια  δίνει τον ορισμό του βιοαερίου και εξηγεί τις βιοχημικές διεργασίες. Τέλος αναφέρεται στην παραγωγή στραγγίσματος και στο σύστημα διαχείρισης του στραγγίσματος καθώς και στον τρόπο επεξεργασίας του.  

Η θεματική ενότητα με τίτλο " Κριτήρια επιλογής του χώρου για την κατασκευή ΧΥΤΑ" αρχικά ομαδοποιεί τα κριτήρια επιλογής του χώρου με βάση περιβαλλοντικά, χωροταξικά, πολεοδομικά και Τεχνικά, Οικονομικά δεδομένα. Στη συνέχεια αναλύει αυτά τα κριτήρια σύμφωνα με τις γεωλογικές-γεωτεχνικές, υδρογεωλογικές, περιβαλλοντικές, κλιματικές-υδρολογικές, χωροταξικές, οικονομικές και λειτουργικές συνθήκες.

Η θεματική ενότητα με τίτλο "Υγρά αστικά απόβλητα ? Διάθεση λυμάτων στο έδαφος (φυσικά συστήματα επεξεργασίας) (Μέρος 1ο)" αρχικά δίνει τον ορισμό των υγρών αστικών απόβλητων καθώς εξηγεί και τι περιέχουν. Στη συνέχεια περιγράφει τα στάδια επεξεργασίας των αποβλήτων. Τέλος, αναφέρεται στον βιολογικό καθαρισμό και στη διάθεση ιλύος.

Η θεματική ενότητα με τίτλο " Υγρά αστικά απόβλητα - Συστήματα επεξεργασίας εδάφους ? υδροφορέα, Διάθεση Ιλύος - Μικροβιακή Ρύπανση(Μέρος 2ο)?? αρχικά επεξηγεί τα συστήματα επεξεργασίας εδάφους ? υδροφορέα. Στη συνέχεια περιγράφει τη διαδικασία διάθεσης ιλύος. Τέλος, αναλύει τη μικροβιακή μόλυνση των υδροφόρων καθώς εστιάζει στα προβλήματα υγείας που δημιουργούνται από την μόλυνση του νερού.

Η θεματική ενότητα με τίτλο " Γεωργική Ρύπανση ? Άλλες αιτίες ρύπανσης?? αρχικά επεξηγεί τι είναι επιστρεφόμενη αρδευτική ροή. Στη συνέχεια αναφέρεται στα λιπάσματα - στα βελτιωτικά του εδάφους (άζωτο), στα παρασιτοκτόνα και στις οργανοχλωριωμένες ενώσεις. Τέλος, εστιάζει στα κτηνοτροφικά απόβλητα και στη ρύπανση από νεκροταφεία.

Η θεματική ενότητα με τίτλο ??Βιομηχανική ρύπανση- Υγρά βιομηχανικά απόβλητα και διάθεση αυτών (Μέρος 1ο)?? αρχικά εξηγεί τον όρο υγρά βιομηχανικά απόβλητα και κάνει αναφορά στους ρυπαντές που περιέχονται σε αυτά. Στη συνέχεια αναλύει τη διάθεση των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων τα οποία παράγονται κατά την βιομηχανική παραγωγή προϊόντων. Τέλος, αναφέρεται στα απόβλητα των ελαιοτριβείων, στα απόβλητα από μεταλλευτική δραστηριότητα και στις «σαλαμούρες» πεδίων πετρελαίου.

Η θεματική ενότητα με τίτλο ''Βιομηχανική Ρύπανση ? Στερεά βιομηχανικά απόβλητα ? Ραδιενεργά απόβλητα (Μέρος 2ο)'' αρχικά αναφέρεται στα αδρανή απόβλητα των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων. Στη συνέχεια περιγράφει τα στερεά απόβλητα των οχημάτων στα οποία εντάσσονται τα ελαστικά επίσωτρα, οι χρησιμοποιημένοι καταλύτες αλλά και τα ίδια τα οχήματα όταν παύσουν να χρησιμοποιούνται. Τέλος,  δίνει τον ορισμό των ραδιενεργών αποβλήτων.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3918
Αρ. Προβολών :  31278

Ημερολόγιο