ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Γεώργιος Παπαθεοδώρου

Περιγραφή

Το μάθημα αφορά στη μελέτη των γεωλογικών διεργασιών που αναπτύσσονται στον θαλάσσιο πυθμένα με εφαρμογή τηλεσκοπικών μεθόδων έρευνας (remote sensing). Απώτερος στόχος του μαθήματος είναι, με βάση την γνώση των προαναφερθεισών διεργασιών, η ορθολογική διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος προς την κατεύθυνση των θαλάσσιων πόρων και των θαλάσσιων κατασκευών και εγκαταστάσεων.

 Ηχοβολιστική τορπίλη, Ηχοβολιστή Πλευρικής Σάρωσης

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Η ενότητα περιλαμβάνει τη συνοπτική περιγραφή μεθόδων και οργάνων για την εφαρμογή της Τηλεπισκόπησης στο Θαλάσσιο Περιβάλλον, ερευνητικά πεδία στα οποία βρίσκει εφαρμογή και μελέτες περίπτωσης (case studies).

Στην ενότητα περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ο δορυφορικός προσδιορισμός της θέσης και η πλοήγηση του ερευνητικού σκάφους με τη χρήση GPS, όπως και η αναγκαιότητά του στις έρευνες στο θαλάσσιο χώρο. Επίσης παρουσιάζεται η εφαρμογή των ηχητικών κυμάτων στην εύρεση του βάθους.

 

Η ενότητα περιλαμβάνει τις βασικές αρχές λειτουργίας και τους διάφορους τύπους των πολυδεσμικών βυθομέτρων.

Στην ενότητα περιγράφονται οι Τομογράφοι Υποδομής Πυθμένα (ΤΥΠ), οι βασικές αρχές λειτουργίας τους και οι διάφοροι τύποι τους.

Στην ενότητα παρουσιάζεται πως γίνεται η ανάλυση και ερμηνεία τομογραφιών από τομογράφο υποδομής πυθμένα, καθώς και οι διαφορετικοί ακουστικοί τύποι & τα χαρακτηριστικά τους.

Στην ενότητα περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των σεισμικών, ακουστικών, ηχητικών ανακλάσεων.

Στην ενότητα περιγράφονται οι διαφυγές ρευστών από τον πυθμένα θαλάσσιων, λιμνοθαλάσσιων και λιμναίων περιβαλλόντων, και το πως εντοπίζονται με τομογράφους υποδομής πυθμένα τα αέρια στους πόρους των ιζημάτων.
 
 

Στην ενότητα παρουσιάζονται θαλάσσιες, λιμνοθαλάσσιες και λιμναίες περιοχές στην Ελλάδα όπου υπάρχουν και έχουν μελετηθεί διαφυγές ρευστών από τον πυθμένα. 

Στην ενότητα παρουσιάζεται το σημαντικότερο πεδίο διαφυγών ρευστών στην Ελλάδα, στην περιοχή του Κατάκολου, καθώς και η είσοδος νέων τεχνολογιών στην αποτύπωση και μελέτη των αερίων.

Στην ενότητα περιγράφεται ο Ηχοβολιστής Πλευρικής Σάρωσης και οι βασικές αρχές λειτουργίας του, καθώς
και οι πληροφορίες για τη μορφολογία και την σύσταση του πυθμένα που λαμβάνουμε μέσω αυτού.
Στην ενότητα γίνεται επεξήγηση της ερμηνείας των ηχογραφιών και διάφορων τύπων στόχων στην επιφάνεια του πυθμένα, και οι εφαρμογές των ηχοβολιστών πλευρικής σάρωσης στη μελέτη του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Στην ενότητα παρουσιάζεται ο Κορινθιακός Κόλπος και επισημαίνεται η σημαντικότητά του για την μελέτη της λειτουργίας των υποθαλάσσιων ρηγμάτων. Επίσης επεξηγείται ο τρόπος καταγραφής των ρηγμάτων μέσω της χρήσης τομογράφων υποδομής πυθμένα.
 

Η ενότητα περιλαμβάνει ένα αρχείο με ερωτήσεις και ασκήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά το πέρας της παρακολούθησης κάθε διάλεξης, για αυτό-αξιολόγηση και καλύτερη κατανόηση των κύριων σημείων κάθε ενότητας.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  9323
Αρ. Προβολών :  173939

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις