ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (GEOL_047)

Νικόλαος Δεπούντης

Περιγραφή

Εξετάζονται οι φυσικές και μηχανικές ιδιότητες των εδαφών και βράχων, τα χαρακτηριστικά των ασυνεχειών που διατέμνουν τη βραχομάζα και αναλύονται οι μεθοδολογίες του εργαστηριακού και επιτόπου προσδιορισμού τους. Περιγράφεται η τεχνική των δειγματοληπτικών γεωτρήσεων, ενώ αναλύονται οι επιτόπου δοκιμές που εκτελούνται στα πλαίσια των γεωτεχνικών ερευνών κατασκευής τεχνικών έργων. Επίσης, περιλαμβάνονται ασκήσεις που καλύπτουν την παραπάνω ύλη.

 

CC - Αναφορά Δημιουργού

Ενότητες

Εισαγωγή στο μάθημα της Τεχνικής Γεωλογίας

Η διάκριση και διαφοροποίηση των φυσικών ιδιοτήτων  των βασικών επιμέρους εδαφικών κατηγοριών          

Η κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών του εδάφους που οριοθετούν τη μηχανική του συμπεριφορά

Η κατανόηση των βασικών φυσικών ιδιοτήτων και του εύρους των τιμών τους στα διάφορα βραχώδη υλικά

Η εκμάθηση των τρόπων εκτίμησης της μηχανικής αντοχής και της παραμορφωσιμότητας των βραχωδών υλικών και η ταξινόμησή τους 

Η κατανόηση του τρόπου καταγραφής και αποτίμησης των παραμέτρων μηχανικής περιγραφής των ασυνεχειών

Η κατανόηση του τρόπου καταγραφής και αποτίμησης των παραμέτρων μηχανικής περιγραφής των ασυνεχειών

Η κατανόηση της πολλαπλής χρησιμότητας και αναγκαιότητας των δειγματοληπτικών γεωτρήσεων στα πλαίσια της γεωτεχνικής έρευνας

Η εμβάθυνση των μεθοδολογιών δειγματοληψίας σε βραχώδεις γεωλογικούς σχηματισμούς

Η κατανόηση της μεθοδολογίας εκτέλεσης των βασικών επιτόπου δοκιμών γεωτεχνικής και της επεξεργασίας των αποτελεσμάτων τους

Η εμβάθυνση των μεθοδολογιών δειγματοληψίας σε εδαφικούς γεωλογικούς σχηματισμούς

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  17320
Αρ. Προβολών :  135307

Ημερολόγιο