Περιβαλλοντική Χημεία - Περιβαλλοντική Γεωχημεία (Θεωρία και Εργαστήριο) (ΕΝΕ.340)

Αγγελική Γαλάνη

Περιγραφή

Η Περιβαλλοντική Χημεία και η Περιβαλλοντική Γεωχημεία, μελετούν τον τρόπο λειτουργίας των φυσικών συστημάτων (χημικές, φυσικές, βιοχημικές, γεωχημικές διεργασίες τους αλλά και αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους), καθώς επίσης και την επίδραση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στα φυσικά συστήματα.

Κατέχουν ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στους νέους επιστημονικούς κλάδους που ασχολούνται με το περιβάλλον και την προστασία του διότι αφενός μεν η χημική ρύπανση δημιουργεί σημαντικότατα περιβαλλοντικά προβλήματα, αφετέρου δε η προστασία του περιβάλλοντος και η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, εμπλέκουν σε μεγάλο βαθμό χημικές και γεωχημικές μεθόδους.

 

CC - Αναφορά Δημιουργού

Ενότητες

Εισαγωγικές έννοιες, Box modes, Μακροπρόθεσμοι και Βραχυπρόθεσμοι γεωχημικοί κύκλοι.

Νερό, Υδρολογικός κύκλος, Ιδιότητες νερού, pH, Τιμές pH φυσικών νερών, Ανθρακικό σύστημα και αντιδράσεις του στα φυσικά νερά, Αλκαλικότητα, Όξινη βροχή, Ρυθμιστική ικανότητα φυσικών νερών, Όξινη απορροή μεταλλείων. 

Κύριοι αέριοι ατμοσφαιρικοί ρύποι, Δευτερογενείς αέριοι ατμοσφαιρικοί ρύποι, Θερμοκρασιακή Αναστροφή, Απλές καπνομίχλες, Φωτοχημικές καπνομίχλες,Ρύπανση αέρα εσωτερικών χώρων.

Διαλυτοποίηση, Ιζηματοποίηση , Ρόφηση, Εκρόφηση, Οξειδοαναγωγικές διαδικασίες, Ενεργότητα ηλεκτρονίων και pE, Συμπλοκοποίηση, υδατικά σύμπλοκα, ενεργότητα, νόμος Henry, Εξίσωση ηλεκτρικής ουδετερότητας, Αρχή ισοστάθμισης μάζας.

Μικροοργανισμοί και οξειδοαναγωγικές δράσεις στο περιβάλλον, Βιογεωχημικοί κύκλοι: N, S, O, P, C.

Τοξικότητα βαρέων μετάλλων, Τοξικοκινητική και διεργασίες που αυτή εξετάζεi, Αρσενικό, Υδράργυρος, Μόλυβδος, Κάδμιο, Χρώμιο.

Πετρώματα, Ορυκτά, Μέταλλα και Μεταλλεύματα, Σημαντικά μέταλλα και οι χρήσεις τους, Γεωλογικά ενεργός φλοιός, Χαρακτηριστικά του εδάφους, Ανόργανο κλάσμα εδάφους, Ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων, Εδαφική αντίδραση pH εδάφους, Ρυθμιστική ικανότητα εδάφους, Οργανική ύλη εδάφους.

Κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται οι ρύποι στα νερά - Σημειακές και μη σημειακές πηγές ρύπων νερού - Μικροβιακή μόλυνση υδάτων - Παράμετροι ρύπανσης οργανικών αποβλήτων, (DO, BOD, COD, TOC), Θρεπτικά συστατικά, (Ευτροφισμός), Αιωρούμενα στερεά και ιζήματα, Διαλυμένα στερεά, Θερμική ρύπανση, Ρύπανση υπόγειων υδάτων, Αναδυόμενοι ρύποι, (απελευθέρωση σε κανάλια του νερού φαρμακευτικών ουσιών), Γραμμομοριακά κλάσματα, Έκφραση συγκέντρωσης σε  ppm, ppb, υπολογισμός εκατοστιαίας περιεκτικότητας απο το χημικό τύπο, Εύρεση εμπειρικού και μοριακού τύπου απο την εκατοστιαία περιεκτικότητα και το Μr.

 

Οργανικές ενώσεις στο Περιβάλλον, Σύμβαση της Στοκχόλμης (12 κύριοι παραμένοντες οργανικοί ρύποι- η βρώμικη δωδεκάδα), DDT, Διοξίνες, Πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs), Παραμένοντες, βιοσυσσωρεύσιμοι και τοξικοί ρύποι, Εντομοκτόνα, Ζιζανιοκτόνα, Ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων ελέγχου των εντόμων, Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, (ΡΑΗ), Συντελεστής κατανομής στο σύστημα   οκτανόλης / νερού Κow.

Σχηματισμός κοιτασμάτων πετρελαίου, Γεωλογικά χαρακτηριστικά κοιτασμάτων πετρελαίου, Κοιτάσματα πετρελαίου, Σύσταση πετρελαίου, Πηγές πετρελαϊκής ρύπανσης και επιπτώσεις στο περιβάλλον, Φυσικό αέριο, Κατεργασία φυσικού αερίου πριν τη χρήση, Χρήσιμα παραπροϊόντα διαδικασίας καθαρισμού φυσικού αερίου, Πλεονεκτήματα φυσικού αερίου, Επαγόμενη υδραυλική ρωγμάτωση (fracking), Περιβαλλοντικοί προβληματισμοί που σχετίζονται με την υδραυλική ρωγμάτωση, Γαιάνθρακες, Σύσταση γαιανθράκων, Περιβαλλοντικά προβλήματα που σχετίζονται με γαιάνθρακες, Αναφορά στον ηλεκτρισμό ως τη σημαντικότερη δευτερεύουσα πηγή ενέργειας η οποία διαδραματίζει βασικό ρόλο στη σύγχρονη κοινωνία, Αναφορά στις ενεργειακές πηγές του μέλλοντος.