ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ (ENE.320 )

Αγγελική Γαλάνη

Περιγραφή

Η διδασκαλία των Εργαστηριακών Ασκήσεων του μαθήματος "Φυσικοχημεία - Θερμοδυναμική" διεξάγεται κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου σπουδών, του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος. Η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική. 

Η εξέταση του εργαστηρίου στο τέλος του εξαμήνου είναι γραπτή και αφορά στις εργαστηριακές ασκήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Ο τελικός βαθμός του Εργαστηρίου, προκύπτει από τον συμψηφισμό του 15% του μέσου όρου των βαθμών των εκθέσεων αποτελεσμάτων που παραδίδουν σε κάθε Εργαστήριο οι φοιτητές και οι φοιτήτριες και του 85% του βαθμού που παίρνουν κατά την τελική εξέταση.

 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Σφάλματα μετρήσεων

Προσδιορισμός καμπύλης διαλυτότητας

Πειραματικός Προσδιορισμός Τάξης Χημικής Αντίδρασης ως προς ένα αντιδρών

Γαλβανικά στοιχεία - Ηλεκτροχημική σειρά μετάλλων

Προσδιορισμός Mr και pKa ασθενούς οξέος με τιτλοδότηση

Θερμοχημικές εξισώσεις, Προσδιορισμός θερμότητας ενυδατώσεως άνυδρου άλατος