ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ (ENE.320 )

Αγγελική Γαλάνη

Περιγραφή

Η διδασκαλία των Εργαστηριακών Ασκήσεων του μαθήματος "Φυσικοχημεία - Θερμοδυναμική" διεξάγεται κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου σπουδών, του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος. Η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική. 

Η εξέταση του εργαστηρίου στο τέλος του εξαμήνου είναι γραπτή και αφορά στις εργαστηριακές ασκήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Ο τελικός βαθμός του Εργαστηρίου, προκύπτει από τον συμψηφισμό του 15% του μέσου όρου των βαθμών των εκθέσεων αποτελεσμάτων που παραδίδουν σε κάθε Εργαστήριο οι φοιτητές και οι φοιτήτριες και του 85% του βαθμού που παίρνουν κατά την τελική εξέταση.

 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Γαλβανικά στοιχεία - Ηλεκτροχημική σειρά μετάλλων

Πειραματικός Προσδιορισμός Τάξης Χημικής Αντίδρασης ως προς ένα αντιδρών

Προσδιορισμός Mr και pKa ασθενούς οξέος με τιτλοδότηση

Προσδιορισμός καμπύλης διαλυτότητας

Θερμοχημικές εξισώσεις, Προσδιορισμός θερμότητας ενυδατώσεως άνυδρου άλατος

Ημερολόγιο