ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΑΡΧΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ENE.350)

Άννα-Ακριβή Θωμάτου

Περιγραφή

Το μάθημα "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΑΡΧΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ" διδάσκεται στο  Β' έτος, στο χειμερινό (Γ') εξάμηνο του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Πατρών. Η διδασκαλία περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών. Η διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης διαρκεί 3 ώρες. Οι Διδακτικές Μονάδες του παρόντος μαθήματος είναι 4.

Οι βασικές ενότητες του μαθήματος είναι οι:

1. Εισαγωγή στη Γεωλογία.

2. Ορυκτά και πετρώματα.

3. Η μέτρηση του γεωλογικού χρόνου.

4. Γεωλογικοί χάρτες.

5. Αποσάθρωση και βαρυτικές κινήσεις.

6. Διάβρωση και το νερό στην επιφάνεια της γης και κάτω από αυτή.

7. Γεωτρήσεις.

8. Πλημμύρες.

9. Κατολισθήσεις.

10. Σεισμοί.

11. Παγετώνες και άνεμοι.

12. Λιθοσφαιρικές πλάκες (Ενεργός κίνηση, Κίνηση στο παρελθόν, αποκλίνουσες & συγκλίνουσες λιθοσφαιρικές πλάκες).

13. Λιθοσφαιρικές πλάκες στην Ελλάδα (Το Ελληνικό τόξο).

 

Ώρες γραφείου: Τετάρτη 09.00-11.00 και Παρασκευή 12.00-13.00

 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Η ενότητα πραγματεύεται το αντικείμενο και αίτια ανάπτυξης της Γεωλογίας. Εξετάζει τη γεωλογία ως επιστήμη και την όψη της γης. 

Στην ενότητα εξετάζονται οι γενικές έννοιες χρονολόγησης και η σχετική και απόλυτη χρονολόγηση. Επίσης οι αρχές στρωματογραφίας, τα απολιθώματα, οι ασυμφωνίες και η ραδιοχρονολόγηση. 

Στην ενότητα θα μελετηθούν οι τοπογραφικοί χάρτες, οι δομικοί χάρτες, οι χάρτες ισοπαχών και οι χάρτες ισοχώρων. Επίσης θα εξεταστούν οι πτυχές και ρήγματα στους χάρτες καθώς και η γεωλογική χαρτογράφηση.

Η ενότητα θα πραγματευτεί τη μηχανική και χημική αποσάθρωση και θα εξετάσει τον ρυθμό αποσάθρωσης. θα εξεταστούν τα κοιτάσματα, οι παράγοντες σχηματισμού εδαφών, η σύσταση και η δομή τους. Επίσης θα γίνει η ταξινόμηση εδαφών και οι βαρυτικές κινήσεις. θα αναφερθούν τα αίτια των κατολισθήσεων, η ταξινόμησή τους και τα μέτρα αντιμετώπισης.

Στην ενότητα θα εντοπιστούν οι διαφορές μεταξύ διάβρωσης, μεταφοράς και απόθεσης. Επίσης θα μελετηθούν τα θέματα: Ροή ποταμών. Εξέλιξη αναγλύφου της γης. Πλημμύρες. Προσχωματικά κοιτάσματα. Υπόγειο νερό. Είδη υδροφόρων. Υδρογεωτρήσεις. Υπεράντληση. Ρύπανση υδροφόρων. 

Η ενότητα θα εξετάσει τους παγετώνες. Την κίνηση, τα σχήματα διάβρωσης και τις αποθέσεις. Θα αναφερθεί στις εποχές των πάγων και στα αίτια των παγετώνων. Θα αναφερθεί στο σχηματισμό των ερήμων, στην ερημοποίηση καθώς και στην αιολική διάβρωση και απόθεση. 

Η ενότητα πραγματεύεται την ενεργό κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών καθώς και τη σχετική και απόλυτο διεύθυνσή τους. Μελετά τα κάτωθι θέματα: Κύκλος Wilson - Αποκλίνουσες λιθοσφαιρικές πλάκες - Συγκλίνουσες λιθοσφαιρικές πλάκες - Συντηρητικά περιθώρια - Γεωδυναμική.

Στην τελευταία ενότητα εξετάζεται η παρουσία των λιθοσφαιρικών πλακών στον Ελλαδικό χώρο. Μελετάται το γεωτεκτονικό πλαίσιο σύγκρουσης και απόκλισης λιθοσφαιρικών πλακών στην Ελλάδα και το ελληνικό τόξο. Επίσης παρουσιάζονται τα νεοτεκτονικά στοιχεία και τα γεωδυναμικά μοντέλα.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  7957
Αρ. Προβολών :  48462

Ημερολόγιο