Επικοινωνίες Πρόσβασης

Βασίλειος Στυλιανάκης

Περιγραφή

Το δίκτυο Πρόσβασης. Ενσύρματες επικοινωνίες πρόσβασης. Οικογένεια xDSL. Οπτικά δίκτυα πρόσβασης. Υβριδικά δίκτυα πρόσβασης. Ασύρματα δίκτυα πρόσβασης. Δορυφορικά δίκτυα πρόσβασης. PBL-PLC δίκτύα. Σχεδιαστικές αρχές. Υπολογισμός κίνησης στα δίκτυα πρόσβασης.

CC - Αναφορά Δημιουργού

Ενότητες

Παρουσιάζονται το δίκτυο πρόσβασης, οι ενσύρματες επικοινωνίες πρόσβασης. Εξετάζεται η λειτουργία του Modem , η Διαμόρφωση (Modulation), η Αποδιαμόρφωση (Demodulation).Παρουσιάζεται η  οικογένεια xDSL

Παρουσιάζονται μια σειρά από θέματα όπως: Αρχιτεκτονικές Δικτύων Οπτικής Πρόσβασης,Τύποι Οπτικών Δικτύων, Παθητικά Οπτικά Δίκτυα (Passive Optical Networks ? PON και Ενεργητικά Οπτικά Δίκτυα (Active Optical Networks ? PON). Επίσης βλέπουμε την Εσωτερική Δομή των Οπτικών Δικτύων. Οπτικές Ίνες. Η Αρχιτεκτονική του WDM.

Γίνεται επισκόπηση της ασύρματης τεχνολογίας, των ασύρματων προτύπων. Βλέπουμε το Ασύρματο LAN (Wireless LAN ? WLAN) και Τα πρότυπα IEEE. Παρουσιάζεται το πρότυπο  IEEE 802.11 WLAN. Επίσης βλέπουμε την κυψελοειδή κινητή τηλεφωνία και την τεχνολογία WiMax.

Παρουσιάζονται ένα εύρος θεμάτος για τις δορυφορικές επικοινωνίες όπως: κατηγορίες δορυφόρων, οι ζώνες συχνοτήτων, οι δορυφορικές επικοινωνίες, οι βασικές σχέσεις διάδοσης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, ο συντελεστής εξασθένισης καναλιού, η δορυφορική κεραία, η βασική δορυφορική ζεύξη. Εισάγεται το δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό σύστημα, οι υπηρεσίες δικτύου VSAT και βέβαια οι μέθοδοι πρόσβασης σε δορυφόρο.

Εισάγεται η βασική αρχή λειτουργίας και τα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας. Παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική της πρόσβασης BPL, το δίκτυο πρόσβασης BPL μέσης και χαμηλής τάσης. Εισάγεται το πολυδιαδρομικό (multipath) μοντέλο Phillips και Zimmerman. Βλέπουμε τα προβλήματα εφαρμογής της τεχνολογίας. Επίσης παρουσιάζεται και το ευρυζωνικό PLC εντός οικίας (In-Home).

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1126
Αρ. Προβολών :  8614