Τεχνολογίες Ελέγχου στις ΑΠΕ

Αντώνιος Αλεξανδρίδης, Γεώργιος Κωνσταντόπουλος

Περιγραφή

Τα τελευταία χρόνια απαιτείται όλο και μεγαλύτερη συνεισφορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια. Η αιολική αποτελεί μια από τις ήπιες μορφές ενέργειας με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής για την επίτευξη αυτού το στόχου.

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται οι βασικοί τύπου ανεμογεννητριών που χρησιμοποιούνται στην πράξη. Η ύλη που περιλαμβάνεται είναι αυτή που γίνεται στο αντίστοιχο εξαμηνιαίο μάθημα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών και αφορά στη σχεδίαση των συμβατικών συστημάτων ελέγχου που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις ανεμογεννήτριες.

Η ύλη που περιλαμβάνεται σε αυτό το μάθημα διαρθρώνεται σε έξι ενότητες. Στην Πρώτη Ενότητα δίνονται τα βασικά χαρακτηριστικά των ανεμογεννητριών και οι βασικοί τύποι που χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιούνται σήμερα. Στη Δεύτερη Ενότητα παρουσιάζεται η λαμβανόμενη μηχανική ισχύς από τον άνεμο, οι μηχανισμοί περιορισμού της και κάποια βασικά στοιχεία

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιαστούν τα βασικά χαρακτηριστικά των ανεμογεννητριών και οι συνήθεις τύποι τους.

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιαστούν η λαμβανόμενη ισχύς από τον άνεμο, οι μηχανισμοί μηχανικής ρύθμισης της λαμβανόμενης ισχύος, οι περιοχές λειτουργίας των ανεμογεννητριών και το μοντέλο του συστήματος μετάδοσης.

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιαστούν ο μετασχηματισμός των δύο καθέτων αξόνων, ο βρόχος κλειδώματος φάσης και τα βασικά μοντέλα των ηλεκτρικών μηχανών που χρησιμοποιούνται στις ανεμογεννήτριες.

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιαστούν ο τριφασικός AC/DC μετατροπέας, το μοντέλο του στο σύγχρονα στρεφόμενο πλαίσιο δύο καθέτων αξόνων dq και ο καθιερωμένος στη βιβλιογραφία έλεγχος με εν σειρά βρόχους ελέγχου.

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιαστούν οι βασικές αρχές λειτουργίας της ανεμογεννήτριας με ασύγχρονη μηχανή δακτυλιοφόρου δρομέα, και να παρουσιαστεί ο καθιερωμένος στη βιβλιογραφία έλεγχος της με εν σειρά βρόχους ελέγχου.

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιαστούν τα συστήματα ελέγχου για τις ανεμογεννήτριες με σύγχρονη γεννήτρια μόνιμου μαγνήτη και για τις ανεμογεννήτριες με ασύγχρονη γεννήτρια βραχυκυκλωμένου κλωβού.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  8571
Αρ. Προβολών :  56213

Ημερολόγιο