Βέλτιστος Έλεγχος Συστημάτων

Αντώνιος Αλεξανδρίδης

Περιγραφή

Εισαγωγή στο λογισμό των μεταβολών.


Ελαχιστοποίηση συναρτησοειδών.

Εξίσωση Euler-­?Langrange.

Ελαχιστοποίηση συναρτησοειδών που υπόκεινται σε περιορισμούς.

Βέλτιστος έλεγχος δυναμικών συστημάτων συνεχούς και
διακριτού χρόνου.

Το πρόβλημα γραμμικής τετραγωνικής ρύθμισης (LQ) και παρακολούθησης.

Αρχή ελαχίστου του Pontryagin.

Έλεγχος από όριο σε όριο.

Βέλτιστος έλεγχος δυναμικών συστημάτων που υπόκεινται
σε περιορισμούς.

Θεωρία Hamilton-­?Jacobi.

Δυναμικός προγραμματισμός του
Bellman.

To πρόβλημα της γραμμικής τετραγωνικής Gaussian βελτιστοποίησης (LQG).

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Στόχοι του αυτομάτου ελέγχου, εισαγωγή στον βέλτιστο έλεγχο, προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος βέλτιστου ελέγχου.

Πρόβλημα βέλτιστου ελέγχου ? χρόνου, πρόβλημα βέλτιστου ελέγχου ? ελάχιστης προσπάθειας, πρόβλημα βέλτιστου ελέγχου ? ελάχιστης ενέργειας εισόδου, ελαχιστοποίηση των καταστάσεων σφάλματος ή των αποκλίσεων των καταστάσεων.

Βέλτιστος έλεγχος συστημάτων συνεχούς χρόνου

Το γενικευμένο πρόβλημα βέλτιστου ελέγχου για συστήματα συνεχούς χρόνου

Το γραμμικό τετραγωνικό πρόβλημα ρύθμισης, λύση ανοιχτού και κλειστού βρόχου.

Το γραμμικό τετραγωνικό πρόβλημα βέλτιστης παρακολούθησης, λύση ανοιχτού και κλειστού βρόχου.

Βέλτιστος έλεγχος συστημάτων διακριτού χρόνου.

Το γραμμικό τετραγωνικό πρόβλημα ρύθμισης (LQ) για συστήματα διακριτού χρόνου.

Αρχή της Βελτιστοποίησης, το γραμμικό τετραγωνικό πρόβλημα ρύθμισης με τη μέθοδο Hamilton-Jacobi.

Δυναμικός προγραμματισμός, το γραμμικό τετραγωνικό πρόβλημα ρύθμισης για συστήματα διαριτού χρόνου με τη μέθοδο του Δυναμικού Προγραμματισμού.

Αρχή ελαχίστου του Pontryagin.