Δυναμική & Έλεγχος E-L Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων

Αντώνιος Αλεξανδρίδης

Περιγραφή

Αρχές Ελάχιστης δράσης-­?Αρχή του Hamilton. Εξισώσεις Euler-Lagrange. 

Γενικευμένη κινητική και δυναμική ενέργεια. 

Euler-­?Lagrange (EL) συστήματα: Μη συντηρητικά συστήματα και συστήματα με απώλειες.

Ενέργεια εισόδου και ενέργεια απωλειών. Η ενέργεια ως νόρμα: ιδιότητες.

Ηλεκτρομηχανικά συστήματα: Ηλεκτρομηχανική ζεύξη και ανταλλαγή ενέργειας.

Στοιχεία αποθήκευσης ενέργειας για το μηχανικό και ηλεκτρικό μέρος. 

Δυναμική περιγραφή ηλεκτρομηχανικώνσυστημάτων με χρήση της εξίσωσης Lagrange. 

Παραδείγματα: Πηνία με κινούμενο πυρήνα-­?πυκνωτές με κινούμενες πλάκες. 

Μη γραμμικά EL ηλεκτρομηχανικά συστήματα 2ης τάξης. Ιδιότητες. Παθητικότητα. Ευστάθεια. 

Μεταφορά στο χώρο κατάστασης. Γραμμικά και γραμμικοποιημένα συστήματα. 

Δυναμική στρεφόμενων ηλεκτικών μηχανών: ομοιόμορφου διακένου και έκτυπων πόλων. 

Δυναμική μηχανής συνεχούς ρεύματος. Universal μηχανή

Έλεγχος EL ηλεκτρομηχανικών συστημάτων με διαμόρφωση της ενεργειακής κατάστασης. Ανάλυση P,PI και PID ελεγκτών για EL συστήματα.

Ενέργει

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Αρχή του Hamilton, Euler-Lagrange (E-L) Συστήματα, Απώλειες, Εξισώσεις Euler-Lagrange

Ενέργεια, Ενέργειες στα Μηχανικά Συστήματα, Ενέργειες στα Ηλεκτρικά Συστήματα, Δυναμική περιγραφή ηλεκτρομηχανικών συστημάτων με την κλασσική μέθοδο

Γενική περιγραφή,  Τομή μηχανής συνεχούς ρεύματος, Μηχανή συνεχούς ρεύματος, Εξισώσεις της μηχανής συνεχούς ρεύματος στο χώρο κατάστασης, Εξισώσεις της μηχανής συνεχούς ρεύματος ξένης διέγερσης στο χώρο κατάστασης, Εξισώσεις της μηχανής συνεχούς ρεύματος διέγερσης σειράς στο χώρο κατάστασης.

Γενική περιγραφή

Γενική περιγραφή, Εφαρμογή της εξίσωσης Lagrange.

Απωλεσιμότητα-Παθητικότητα

Ανασκόπηση, P Ελεγκτής, PI Ελεγκτής, PID Ελεγκτής