ΕΥΦΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ((22Δ901) (EE846))

Πέτρος Γρουμπός

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά της Υπολογιστικής Νοημοσύνης: Έμπειρα, Ασαφή, Νευρωνικά και Εξελικτικά Συστήματα.

Αντιμετώπιση της βεβαιότητας και της ασάφειας.

Ασαφή Γνώση. Στοιχεία Ασαφούς Λογικής. Ασαφείς Συνεπαγωγές. Τεχνικές ελέγχου με βάση την ασαφή λογική.  Ασαφείς Ελεγκτές. Ασαφή Γνωστικά Δίκτυα. 

Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα και τεχνικές εκπαίδευσής τους. Τεχνικές ελέγχου με βάση τα Νευρωνικά Δίκτυα.  

Εξελικτικός Προγραμματισμός: Γενετικοί Αλγόριθμοι.  Εφαρμογές σε επιστημονικές περιοχές: Ενέργεια, Περιβάλλον, Ιατρική, Οικονομικά, Μεταφορές, Ρομποτική, Οικολογία, Γεωλογία, Αναγνώριση σφαλμάτων σε βιομηχανικά συστήματα

CC - Αναφορά Δημιουργού

Ενότητες

Στην ενότητα αυτή αναφέρονται οι βασικές αρχές και έννοιες του Ευφυούς Ελέγχου.

 

Στην ενότητα αυτή γίνεται εισάγωγη στα Έμπειρα συστήματα, αναλύονται τα χαρακτηριστικά τους και αναφέρονται διάφορες εφαρμογές τους. 

Στην ενότητα αυτή γίνεται μια εισαγωγή στην Ασαφή Λογική και μέσα από την χρήση παραδειγμάτων αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά της.

Στην ενότητα αυτή εισάγεται η έννοια της Ασαφούς Συνεπαγωγής και αναλύονται ο έλεγχος διαδικασιών με Ασαφείς Ελεγκτές καθώς και οι κανόνες και τα είδη συνεπαγώγων.

Στην ενότητα αυτή αναλύονται τα στοιχεία των Ασαφών Ελεγκτών και γίνεται εισαγωγή των εννοιών της ασαφοποίησης και της αποασαφοποίησης.

Στην ενότητα αυτή αναλύονται, μέσα από την χρήση παραδειγμάτων, τα βήματα ανάπτυξης ενός ασαφούς ελεγκτή.

Στην ενότητα αυτή γίνεται εισαγωγή στα Ασαφή Γνωστικά Δίκτυα. Αναλύονται Μαθηματικά Μοντέλα και Μεθοδολογίες Ανάπτυξης των Ασαφών Γνωστικών Δικτύων και αναφέρονται εφαρμογές τους.

 

Στην ενότητα αυτή αναλύεται η πορεία των νευρωνικών δικτύων στο χρόνο καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Στην ενότητα αυτή αναφέρονται παραδείγματα χρήσης των ασαφών γνωστικών δικτύων ως συστήματα υποστήριξης αποφάσεων.

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην εξοικείωση του φοιτητή με τις έννοιες του Ευφυούς Ελέγχου μέσα από την χρήση παραδειγμάτων.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1719
Αρ. Προβολών :  15026

Ημερολόγιο