ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΙΙ

Βαγγέλης Δερματάς

Περιγραφή

Συντακτική αναγνώριση προτύπων και διόρθωση λαθών. Προεπεξεργασία και επιλογή παραμέτρων. Μετασχηματισμός
Karhunen-Leone. Αναγνώριση χρονικά μεταβαλλόμενων προτύπων. Μοντέλο Markov και Κρυμμένο Μοντέλο Markov. Ανατροφοδοτούμενα νευρωνικά δίκτυα. Μέθοδοι εκπαίδευσης συστημάτων αναγνώρισης προτύπων. Η αρχή του ελάχιστου μήκους περιγραφής συστήματος. Συναρτήσεις σφάλματος. Μέθοδοι εκπαίδευσης: Line search, gradient, descent, Conjugate gradients, Newton, ο αλγόριθμος των Levenberg-
Marquart. Στοχαστική εκπαίδευση Bayes, Μέθοδοι Monte Carlo. Γενετικοί αλγόριθμοι.

CC - Αναφορά Δημιουργού

Ενότητες

Η κατασκευή συστήματος ταξινόμησης απαιτεί την λύση τριών προβλημάτων:

1. Επιλογή της συνάρτησης ταξινόμησης

2. Εύρεση παραδειγμάτων εκπαίδευσης

3. Εκπαίδευση συστημάτων ταξινόμησης προτύπων ή ισοδύναμα υπολογισμός των σταθερών συντελεστών της συνάρτησης ταξινόμησης

Τα Χρονικά Μεταβαλλόμενα Πρότυπα παρουσιάζουν διασπορά των παραμέτρων τους στον χώρο των μετρήσεων και διασπορά, διαφορετική χρονική εξέλιξη, στο πεδίο του χρόνου.

Μέθοδοι χρονικής ευθυγράμμισης:

1. Δυναμικός Προγραμματισμός

2. Στοχαστικά Μοντέλα (Markov)

3. Ανατροφοδοτούμενα Νευρωνικά Δίκτυα

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1716
Αρ. Προβολών :  13637

Ημερολόγιο