Μαθηματικά Διοικητικών και Οικονομικών Επιστημών - Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020

Γρηγόριος Μπεληγιάννης, Ιωάννης Τασσόπουλος

Περιγραφή
  1. Συναρτήσεις (γραμμικές, μη γραμμικές, εκθετικές, λογαριθμικές). Εκθετικές και λογαριθμικές συναρτήσεις και εφαρμογές αυτών σε προβλήματα οικονομικής ανάλυσης.
  2. Προβλήματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης: ονομαστικό και πραγματικό επιτόκιο, ανατοκισμός και μελλοντική αξία, συντελεστές προεξόφλησης, παρούσα αξία, χρηματοροές, χρονική διάρθρωση επιτοκίου, ράντες, δάνεια, αξιολόγηση επενδύσεων.
  3. Διαφορικός Λογισμός (ακολουθίες, όρια, σειρές, συνέχεια συναρτήσεων, παράγωγος-ελαστικότητα, παραγώγιση συναρτήσεων, εφαρμογές των παραγώγων, μελέτη και βελτιστοποίηση συναρτήσεων μίας μεταβλητής, μελέτη και βελτιστοποίηση οικονομικών συναρτήσεων).
  4. Εφαρμογές του διαφορικού λογισμού σε προβλήματα οικονομικής ανάλυσης: Ολικά και οριακά μεγέθη, ελαστικότητα. Συναρτήσεις παραγωγής, κόστους, εσόδων, κερδών, χρησιμότητας, Βελτιστοποίηση οικονομικών συναρτήσεων-νεκρά σημεία.
  5. Ολοκληρωτικός Λογισμός (ολοκληρώματα, μέθοδοι ολοκλήρωσης, οικονομικές εφαρμογές ολοκληρωμάτων).
  6. Γραμμική Άλγεβρα (συστήματα γραμμικών εξι
Περισσότερα  

Ενότητες

Ημερολόγιο