Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική

Αθανασία Μπουραντά

Περιγραφή

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική

 

Κωδικός: 3.9C

Εξάμηνο: 3/ Έτος: 2 (Υποχρεωτικό)

Διδάσκουσα: Ν. Μπουραντά

 

Υλη  Μαθήματος

Η Επιχειρησιακή Στρατηγική ασχολείται με την εναρμόνιση και το συντονισμό όλων των τμημάτων της επιχείρησης για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης κοινής προσέγγισης με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση του αβέβαιου μέλλοντος. Η διαμόρφωση των στρατηγικών αποφάσεων υποστηρίζεται από την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο η επιχείρηση δραστηριοποιείται όπως και από τον εντοπισμό των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της ίδιας της επιχείρησης. Τα ζητήματα που θα αναλυθούν στα πλαίσια του μαθήματος θα υποστηρίξουν τους φοιτητές έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνουν μελλοντικά αποφάσεις σχετικά με τις πιθανές εναλλακτικές στρατηγικές που έχει μία επιχείρηση, τις δυνατότητες ανάπτυξης της, την κατανομή των πόρων της και την ελκυστικότητα των αγορών που μπορεί να διεισδύσει.

 

Στόχοι μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να

  • μπορο
Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Με την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής οι φοιτητές θα είναι σε θέση :

  • Να κατανοήσουν την έννοια της στρατηγικής
  • Να προσδιορίσουν τα οφέλη από την ύπαρξη και εφαρμογή της
  • Να διαχωρίζουν τα επίπεδα των Στρατηγικών που υπάρχουν σε μια επιχείρηση

Με την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής οι φοιτητές θα είναι σε θέση να 

χρησιμοποιούν τεχνικές και μεθόδους για την Ανάλυση του μακρο-εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης.

Θα εξικοιωθούν με την τεχνική PEST-DG μέσω πρακτικής εφαρμογής.

Με την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής οι φοιτητές θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τεχνικές και μεθόδους για την Ανάλυση του μικρο-εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. θα διδαχθούν αλλά και θα εξασκηθούν μέσω πρακτικής εφαρμογής στο υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter.

Η μελέτη του εσωτερικού περιβάλλον της επιχείρησης αναφέρεται στους πόρους και τις ικανότητες της επιχείρησης, καθώς και στον τρόπο που τους χρησιμοποιεί. Το μάθημα βασίζεται στη θεωρία των Πόρων και των Ικανοτήτων της Επιχείρησης και στη θεώρηση της επιχείρησης ως Αλυσίδα Αξίας.

Με την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής οι φοιτητές θα είναι σε θέση :

 ?Να κατανοήσουν τις έννοιες αποστολή, όραμα, πολιτικές και αξίες

 ?Να προσδιορίσουν τα οφέλη από τη ρητή διατύπωση τους στα πλαίσια της επιχείρησης

 ?Να εντοπίσουν την διαφορά των εννοιών αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα

Με την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής οι φοιτητές θα είναι

σε θέση :

 ?Να χρησιμοποιούν τη SWOT ανάλυση

 ?Να προσδιορίσουν τα στάδια διαμόρφωσης της στρατηγικής

 ?Να θέτουν «έξυπνους» στόχους και μετρίσιμους δείκτες

Με την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής οι φοιτητές θα είναι σε θέση :

?Να διακρίνουν τις στρατηγικές σταθερότητας, ανάπτυξης και διάσωσης (χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και αδυναμίες) και

?Να επιλέξουν την κατάλληλη ανάλογα με τις εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες της επιχείρησης.

Με την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 ?Να διακρίνουν τις ανταγωνιστικές στρατηγικές (χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και αδυναμίες) και

 ?Να επιλέξουν την κατάλληλη στρατηγική ανάλογα με τις εσωτερικές και εξωτερικής συνθήκες της επιχείρησης.

Με την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής οι φοιτητές θα είναι σε θέση :

?Να αναγνωρίζουν τα οφέλη και τους κινδύνους που εγκυμονεί η διεθνή παρουσία μιας επιχείρησης

?Να διακρίνουν τις διαφορετικές μορφές διεθνοποίησης και να εντοπίζουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μορφής
 ?Να επιλέξουν την κατάλληλη μορφή διεθνοποίησης ανάλογα με τις εσωτερικές και εξωτερικής συνθήκες της επιχείρησης

Με την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής οι φοιτητές θα είναι σε θέση :

 
?Να εφαρμόζουν μοντέλα αξιολόγησης της στρατηγικής
?Να εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού συστήματος αξιολόγησης
?Να αναγνωρίζουν τους τρόπους επιτυχημένης υλοποίησης της στρατηγικής

Με την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής οι φοιτητές θα είναι σε θέση :

 

?Να γνωρίζουν την έννοια και τη σημασία της Εξωτερικής ανάθεσης, της Συγκριτικής Προτυποποίησης και της Κάρτας Ισόρροπης Στοχοθεσίας
?Να  κατανοήσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονέκτημα τους αλλά και τον τρόπο υλοποίησή τους
?Να διακρίνουν τις περιπτώσεις που ενδείκνυται η εφαρμογή τους.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις