Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Επιχειρηματική Αριστεία

Ευάγγελος Ψωμάς

Περιγραφή

Το μάθημα αποτελείται από Θεωρία και Εργαστήριο.

 1. Θεωρία: Βασικά στοιχεία Διοίκησης Ολικής Ποιότητας - μοντέλα Επιχειρηματικής Αριστείας
 2. Εργαστήριο: Εργαλεία και Τεχνικές βελτίωσης Ποιότητας

Πιο αναλυτικά, η περιγραφή της ύλης του μαθήματος και του Εργαστηρίου έχει ως εξής:

1. Θεωρία

1.1 Εισαγωγή στην έννοια της ποιότητας και τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ).

1.2 Εξέλιξη των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.

1.3 Τυπικό Σύστημα ΔΟΠ και μεθοδολογία εφαρμογής προγράμματος ΔΟΠ.

1.4 Το πρότυπο ISO 9004:2009 Διοίκηση για τη Βελτίωση της Ποιότητας.

1.5 Οι γκουρού της Ποιότητας και οι προτάσεις τους.

1.6 Το οργανόγραμμα της Ποιότητας.

1.7 Συστατικά στοιχεία ΔΟΠ, ΔΟΠ και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

1.8 Η έννοια της Διαπίστευσης και της Πιστοποίησης.

1.9 Το κόστος Ποιότητας (Πρόληψης, Εκτίμησης, Εσωτερικών και Εξωτερικών Αστοχιών).

1.10 Τα βραβεία Ποιότητας - μοντέλα Επιχειρηματικής Αριστείας.

2. Εργαστήριο:

2.1 Εργαλεία και τεχνικές για τη βελτίωση της ποιότητας, γενικής χρήσης

2.2 Εργαλεία ? τε

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

 • Ποιότητα - κόστος - ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων
 • Ορισμοί Ποιότητας
 • Σύστημα Ποιότητας
 • Βήματα για την εγκατάσταση ενός αποτελεσματικού Συστήματος Ποιότητας
 • Διαδικασία και Διεργασία Ποιότητας - Ορισμοί
 • Πρότυπα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας - Ορισμοί
 • Η Ιστορία της Διοίκησης Ποιότητας
 • Στάδια εξέλιξης των συστημάτων ποιότητας
 • 1ο Στάδιο: Επιθεώρηση
 • 2ο Στάδιο: Έλεγχος Ποιότητας
 • 3ο Στάδιο: Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας
 • 4ο Στάδιο: Συστήματα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας
 • Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των προτύπων ISO 9000 και του Ευρωπαϊκού Βραβείου Ποιότητας
 • Φιλοσοφία Ποιότητας και Ευθύνες της Διοίκησης
 • Υποστηρικτικά συστήματα
 • Εργαλεία και τεχνικές
 • Λειτουργικό μοντέλο ανάπτυξης συστήματος ΔΟΠ
 • Παραδοσιακή προσέγγιση - Προσέγγιση ΔΟΠ
 • Μεθοδολογία εφαρμογής προγράμματος Ολικής Ποιότητας (Φάσεις 1-7)
 • Το πρότυπο ISO 9004-4, προϋποθέσεις επιτυχίας
 • ISO 9004-4: Διοίκηση για τη βελτίωση της Ποιότητας
 • Σκοπός του ISO 9004:2009
 • Deming (Τα 14 σημεία, οι θανατηφόρες ασθένειες, ο κύκλος PDCA)
 • Juran (Οδικός χάρτης για την ποιότητα, η τριλογία του)
 • Crosby (τα 4 απόλυτα, τα 14 βήματα)
 • Garvin (8 διαστάσεις της Ποιότητας)
 • Ishikawa (3 κατηγορίες στατιστικών τεχνικών, διάγραμμα-ψαροκόκαλο)
 • Taguchi (Εκτός σειράς έλεγχος ποιότητας, συνάρτηση ζημιάς, στατιστικώς σχεδιασμένα πειράματα)
 • Ο ανθρώπινος παράγοντας στην εφαρμογή των μοντέλων ΔΟΠ
 • Επιτροπή για την Ποιότητα
 • Ομάδες βελτίωσης της Ποιότητας
 • Κύκλοι Ποιότητας
 • Σύγκριση κύκλων - ομάδων ποιότητας
 • Ο ρόλος του υπεύθυνου ποιότητας
 • Ο κύκλος PDCA
 • Οι αρχές και τα συστατικά στοιχεία της ΔΟΠ
 • Soft & Hard στοιχεία ΔΟΠ
 • Οφέλη από την εφαρμογή συστημάτων ΔΟΠ
 • Λόγοι αποτυχίας εφαρμογής της ΔΟΠ
 • Η ΔΟΠ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
 • ISO 9000:1994 και ΔΟΠ: ομοιότητες και διαφορές
 • ISO 9001:2000 και ΔΟΠ
 • ISO 9001:2008 και ΔΟΠ
 • Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.)
 • Φορείς στους οποίους το Ε.ΣΥ.Δ. παρέχει υπηρεσίες διαπίστευσης
 • Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας
 • Φορείς Πιστοποίησης διαπιστευμένοι από το Ε.ΣΥ.Δ
 • Φορείς πιστοποίησης συστημάτων ποιότητας που είναι διαπιστευμένοι από οργανισμούς διαπίστευσης του εξωτερικού
 • Κανονισμοί Διαπίστευσης των Φορέων Πιστοποίησης
 • Προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι Φορείς Πιστοποίησης
 • Συνθήκες που πρέπει να ικανοποιούν οι Φορείς Πιστοποίησης
 • Οφέλη από τη μέτρηση του κόστους ποιότητας
 • Συστήματα κοστολόγησης της ποιότητας
 • Συστήματα κοστολόγησης της ποιότητας με βάση την παραδοσιακή μέθοδο
 • Κατηγορίες του Κόστους Ποιότητας
 • Υπολογισμός του Κόστους Ποιότητας σε Κόστος Πρόληψης, Εκτίμησης και Αστοχιών
 • Στοιχεία Κόστους Πρόληψης
 • Στοιχεία Κόστους Εκτίμησης
 • Στοιχεία Κόστους Εσωτερικών Αστοχιών
 • Στοιχεία Κόστους Εξωτερικών Αστοχιών
 • Κλασσικό Μοντέλο Κόστους Ποιότητας
 • Νέο Μοντέλο Κόστους Ποιότητας
 • Διάρθρωση του Κόστους της Ποιότητας ανάλογα με τη φάση εξέλιξης στην εφαρμογή της ΔΟΠ
 • Διαχρονική εξέλιξη του Κόστους Ποιότητας σε εφαρμογή Συστήματος Συνεχούς Βελτίωσης
 • Προτάσεις για τη μείωση του κόστους ποιότητας
 • Μειονεκτήματα του συστήματος υπολογισμού του Κόστους Ποιότητας σε κόστος πρόληψης, εκτίμησης και αστοχιών
 • Εναλλακτική κατηγοριοποίηση του κόστους ποιότητας
 • The European Foundation for Quality Management (EFQM) Business Excellence Model
 • Malcolm Baldrige National Quality Award
 • Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας (European Quality Award)
 • Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των προτύπων ISO 9000 και του Ευρωπαϊκού Βραβείου Ποιότητας
 • Το Βραβείο Ποιότητας της Αυστραλίας
 • Το Βραβείο Deming (Deming Prize)
 • Το Βραβείο Ποιότητας της Βραζιλίας
 • Το Βραβείο Ποιότητας της Ταϊβάν

2.1 Εργαλεία και τεχνικές για τη βελτίωση της ποιότητας, γενικής χρήσης

Διάγραμμα ροής, φύλλο ελέγχου, ιστόγραμμα, διάγραμμα Paretto, διάγραμμα αιτίου ? αποτελέσματος, διάγραμμα διασποράς ή διασκόρπισης, καταιγισμός ιδεών, διάγραμμα συνάφειας, διάγραμμα σχέσεων, δενδροδιάγραμμα, έντυπα συλλογής δεδομένων, διάγραμμα στελέχους ? φύλλου, σύγκριση επιδόσεων, ανάλυση πεδίου δυνάμεων, διάγραμμα διαδοχικών τιμών, γραφική απεικόνιση, μελέτη αστοχίας, λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας, έλεγχος αξιοπιστίας και ρυθμός αποτυχίας.

 

2.2 Εργαλεία ? τεχνικές για εν-σειρά έλεγχο της ποιότητας

Στατιστικός έλεγχος διεργασίας, ικανότητα και απόδοση διεργασίας, συνήθη και ειδικά αίτια μεταβλητότητας, δείκτες τρέχουσας επίδοσης διεργασίας, ορθότητα και πιστότητα διεργασίας, η χρονοσειρά ως εργαλείο στατιστικού ελέγχου διεργασίας, διαγράμματα ελέγχου μεταβλητών, διαγράμματα ελέγχου ιδιοτήτων για ελαττωματικές μονάδες, διαγράμματα ελέγχου ιδιοτήτων για ελαττώματα, ερμηνεία των διαγραμμάτων ελέγχου.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο