Θερμοδυναμική ΙΙ

Σογομών Μπογοσιάν

Περιγραφή

Μερικές γραμμομοριακές ιδιότητες και υπολογισμοί αυτών. Εξισώσεις Gibbs-Duhem.

Ιδανικά/πραγματικά αέρια μείγματα. Κανόνας Lewis-Randall.

Χημική ισορροπία σε αντιδράσεις αερίων. Στοιχειομετρία. Κατεύθυνση και έκταση αντίδρασης. Γενική Συνθήκη Ισορροπίας. Σταθερά Χημικής Ισορροπίας. Πρότυπη Ελεύθερη Ενέργεια της αντίδρασης. Εξάρτηση της σταθεράς ισορροπίας από τη θερμοκρασία. Σχέση van?t Hoff. Ενθαλπία της αντίδρασης. Γενικές σχέσεις εξάρτησης της Κp και της ΔGT0 από την Τ. Διαγράμματα van?t Hoff. Άλλες μορφές της Σταθεράς Ισορροπίας. Πρότυπες θερμοδυναμικές συναρτήσεις (G, H, S) σχηματισμού χημικών ενώσεων. Νόμος Hess. Ανάλυση χημικής ισορροπίας σε αντιδράσεις αερίων σε ισορροπία με στερεά/υγρά μη αναμίξιμα. Αριθμός ανεξαρτήτων αντιδράσεων. Eπίδραση θερμοκρασίας στην απόδοση αντίδρασης. Αρχή Le Chatelier.

Νόμος Φάσεων του Gibbs. Πρόσθετοι περιορισμοί και βαθμοί ελευθερίας.


Γενικές ιδιότητες διαλυμάτων. Εξίσωση Gibbs-Duhem. Σχέσεις μερικής πίεσης/σύστασης διαλύματος. Επίδραση (δεύτερου)

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Μερικές Γραμμομοριακές Ιδιότητες. Εισαγωγή. Ορισμός. Σχέσεις μεταξύ μερικών γραμμομοριακών ιδιοτήτων. Μερικές παράγωγοι του χημικού δυναμικού. Εξισώσεις Gibbs-Duhem. Παράδειγμα του μπάρμαν. Μέθοδος εφαπτομένων. Ιδανικό αέριο μείγμα (Πρότυπα και μοντέλο χημικού δυναμικού).

Επεξεργασία μοντέλου χημικού δυναμικού ιδανικού αερίου μείγματος. Θερμοδυναμικές ιδιότητες ανάμειξης σε ιδανικά αέρια μείγματα. 

Πραγματικά αέρια μείγματα. Πτητικότητα. Εξάρτηση πτητικότητας από Τ, p. Ιδανικά αέρια διαλύματα. Κανόνας Lewis-Randall.

Εισαγωγή στις χημικές αντιδράσεις αερίων. Στοιχειομετρία. Κατεύθυνση αντίδρασης. Ελάχιστο της συνάρτησης Gibbs. Γενική συνθήκη ισορροπίας. Σταθερά Χημικής Ισορροπίας. Πρότυπη Ελεύθερη Ενέργεια της αντίδρασης. 

Εξάρτηση της σταθεράς ισορροπίας από τη θερμοκρασία. Εξίσωση του Van?t Hoff. Ενθαλπία της αντίδρασης. Εξώθερμες και ενδόθερμες αντιδράσεις. Άλλες μορφές της Σταθεράς Ισορροπίας. 

Αντιδράσεις σχηματισμού χημικών ενώσεων από στοιχεία.  Πρότυπες θερμοδυναμικές συναρτήσεις (G, H, S) σχηματισμού χημικών ενώσεων. Θερμοδυναμικές συναρτήσεις χημικών αντιδράσεων από πρότυπες θερμοδυναμικές συναρτήσεις σχηματισμού. Νόμος Hess. 

Το χημικό δυναμικό ουσιών σε συμπυκνωμένη μορφή. Ανάλυση χημικής ισορροπίας σε αντιδράσεις αερίων σε ισορροπία με στερεά/υγρά μη αναμίξιμα. Η μερική σταθερά ισορροπίας. Περίπτωση Μελέτης: Η φρύξη του γαληνίτη. 

Επίδραση θερμοκρασίας στην απόδοση αντίδρασης. Επίδραση της πίεσης στην απόδοση αερίων αντιδράσεων. Αρχή Le Chatelier. Εφαρμογή.  Παράδειγμα 2Α+Β=3Γ+2Δ. Μέγιστη μερική πίεση αερίου προϊόντος χημικής αντίδρασης. Περίπτωση Μελέτης: η σύνθεση της αμμωνίας. 

Αριθμός ανεξάρτητων αντιδράσεων. Συνθήκες ισορροπίας για ταυτόχρονες ανεξάρτητες αντιδράσεις. Επίδραση (δεύτερου) αδρανούς αερίου στην τάση ατμών. 

Γενικές ιδιότητες διαλυμάτων. Εξίσωση Gibbs-Duhem. Σύστημα δύο διαδικών φάσεων σε ισορροπία. Αζεοτροπικά μείγματα. Σχέσεις μερικής πίεσης/σύστασης διαλύματος. Νόμοι Raoult και Henry. Θετικές και αρνητικές αποκλίσεις από το Νόμο Raoult. Μείγματα υγρών με περιοχές μη αναμιξιμότητας. Διαχωρισμός υγρής φάσης. Εξίσωση Gibbs-Duhem. Εφαρμογή στις καμπύλες των μερικών πιέσεων διαδικών διαλυμάτων. Εξίσωση Duhem-Margules. Η εξίσωση Gibbs-Duhem  και οι καμπύλες της ολικής πίεσης. 

Διαλυτότητα, μοριακή θεώρηση. Ιδανικά διαλύματα. Το μοντέλο για το χημικό δυναμικό των ιδανικών διαλυμάτων. Φυσική σημασία προλογαριθμικού όρου στο μοντέλο χημικού δυναμικού ιδανικών διαλυμάτων. Θερμοδυναμικές ιδιότητες ανάμειξης σε ιδανικά διαλύματα. Εξάρτηση της σταθεράς του Henry από τις T, P. Ισορροπία Ιδανικού Διαλύματος με καθαρή κρυσταλλική ουσία. 

Ταπείνωση σημείου πήξης. Σχέση Κρυοσκοπίας. Ανύψωση σημείου ζέσεως. Σχέσεις Ζεσεοσκοπίας. Εφαρμογή. Ωσμωτική πίεση διαλύματος. Ανάπτυξη Virial σχέσης για την ωσμωτική πίεση διαλύματος πολυμερών. Εφαρμογή.

Ιδανική διαλυτότητα στερεών σε υγρά. Εφαρμογή. Μη ιδανικά διαλύματα. Μοντέλο χημικού δυναμικού. Συντελεστές ενεργότητας. Συμβάσεις. Νόμοι Raoult/Henry. Κλίμακα γραμμομοριακότητας και συγκέντρωσης κατ? όγκο. Εξάρτηση των συντελεστών ενεργότητας από T, P. Μέθοδοι υπολογισμού συντελεστών ενεργότητας. Η εξίσωση Gibbs-Duhem εφαρμοσμένη για συντελεστές ενεργότητας. Μέθοδος υπολογισμού συντελεστών ενεργότητας διαλυμένης ουσίας. Ενεργότητα. Ιδιότητες περίσσειας. 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο