Μεταφορά Μάζας

Διονύσιος Μαντζαβίνος

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα μεταφοράς μάζας όπου κατά κύριο λόγο η μεταφορά μιας χημικής ουσίας μεταφέρεται από περιοχές υψηλής συγκέντρωσης σε περιοχές χαμηλής συγκέντρωσης με δρώσα δύναμη τη διαφορά συγκέντρωσης.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζοντα οι μηχανισμοί μεταφοράς μάζας που λαμβάνουν χώρα σε ένα συστημα, τα γενικευμένα ισοζύγια μάζας, καθώς και οι βασικοί ορισμοί και εξισώσεις που περιγράφουν τη θεωρία μεταφοράς μάζας.

Στην ενότητα αυτή εξετάζεται ο ορισμός του συντελεστή διάχυσης σε αέρια, υγρά και στερεά μέσα καθώς και οι αντίστοιχες εμπειρικές σχέσεις για τον ευκολότερο υπολογισμό του συντελεστή διάχυσης.

Παράλληλα, παρουσιάζονται οι διάφορες μορφές διάχυσης σε πορώδη υλικά όπως για παράδειγμα η μοριακή διάχυση σε πορώδη υλικά, η διάχυση κατά Knudsen και η επιφανειακή διάχυση.

 

Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζονται οι κατανομές οι κατανομές συγκέντρωσης σε στερεά και σε ρευστά καθώς και κάποιες ακριβείς αναλυτικές λύσεις πρότυπων προβλημάτων μόνιμης μοριακής διάχυσης.

Στην παρούσα ενότητα μελετάται η διάχυση σε ένα σύστημα στο οποίο όμως λαμβάνει χώρα ομογενής ή ετερογενής χημική αντίδραση.

Παράλληλα εξετάζεται η σχετική επίδραση των ρυθμών μεταφοράς μάζας και αντίδρασης.

Στην ενότητα εξετάζεται η συνεισφορά της συναγωγής στην μεταφορά μάζας. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται:

1.Διαστατική ανάλυση και ομοιότητα
2.Συναγωγή με χαμηλούς και υψηλούς αριθμούς Reynolds και Peclet
3. Συντελεστής μεταφοράς μάζας
4.Αναλογίες μεταφοράς μάζας, θερμότητας και γραμμικής ορμής
5.Αναλογίες του Colburn και του von Karman

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι κατανομές συγκέντρωσης σε στερεά και εν ηρεμία ρευστά καθώς και κάποιες ακριβείς αναλυτικές λύσεις πρότυπων προβλημάτων μεταβατικής (μη μόνιμης) μοριακής διάχυσης.

Αντικείμενο μελέτης της παρούσας ενότητας είναι η κατάστρωση και επίλυση των ισοζυγίων μεταφοράς μάζας για την περιγραφή της ρύπανσης υδατικών πόρων.

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η εξοικείωση με προβλήματα κατάστρωσης και επίλυσης ισοζυγίων μεταφοράς μάζας. Για το λόγο αυτό, διάφορα προβλήματα (με την λύση τους) παρατίθονται. Για την καλύτερη κατανόηση του μαθήματος, συνιστάται στους φοιτητές να ασχοληθούν με την επίλυση των ασκήσεων προτού κοιτάξουν την λύση τους.