ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Γεώργιος Πασπαράκης, Γεωργία Μανίκα, Ουρανία Κούλη

Περιγραφή

Σκοπός του Εργαστηρίου Οργανικής Χημείας είναι η εξοικείωση των φοιτητών με αντιδράσεις σύνθεσης απλών οργανικών ενώσεων μέσω της :

 • εκμάθησης τεχνικών όπως ανακρυστάλλωση, εκχύλιση, συμπύκνωση, απόσταξη, χρωματογραφία TLC, κ.λ.π.
 • πραγματοποίησης αντίδρασης της οργανικής σύνθεσης με την κατάστρωση του πειράματος, την ανάλυση και αιτιολόγηση βημάτων, το στήσιμο του πειράματος και την καταγραφή των αποτελεσμάτων
 • σύνδεσης θεωρίας-πειράματος  

Οι ασκήσεις που πραγματοποιούνται είναι :

 1. Σύνθεση ακετανιλιδίου
 2. Σύνθεση τριτ. βουτυλοχλωριδίου
 3. Νίτρωση στο ακετανιλίδιο
 4. Αντίδραση Cannizzaro
 5. Σύνθεση διβενζαλακετόνης
 6. Σύνθεση οξίμης της κυκλοεξανόνης
 7. Χρωματογραφία TLC

 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι τεχνικές διαχωρισμού και καθαρισμού των οργανικών ενώσεων που παρασκευάζονται στο εργαστήριο, με στόχο την απομόνωση των ουσιών αυτών σε καθαρή κατάσταση.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η θεωρία και ο μηχανισμός μιας αντίδρασης πυρηνόφιλης υποκατάστασης στις καρβονυλικές ενώσεις, όπως είναι η αντίδραση σύνθεσης του ακετανιλιδίου καθώς και τα στάδια της πειραματικής διαδικασίας όπου εφαρμόζονται οι  τεχνικές της ανακρυστάλλωσης, διήθησης, ξήρανσης, μέτρησης σημείου τήξεως για την απομόνωση  του ακετανιλιδίου σε καθαρή κατάσταση.           

 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζoνται :

 • οι αντιδράσεις πυρηνόφιλης υποκατάστασης σε κεκορεσμένα άτομα του άνθρακα (SN1, SN2 ) και οι διαφορές τους 
 • οι παράγοντες που καθορίζουν το είδος των παραπάνω αντιδράσεων 
 • η αντίδραση και ο μηχανισμός (SN1),  της σύνθεσης του τριτοταγούς βουτυλοχλωριδίου καθώς και 
 • τα στάδια της πειραματικής διαδικασίας με τις τεχνικές που εφαρμόζονται (διαχωρισμός φάσεων με χρήση διαχωριστικής χοάνης, ξήρανση, διήθηση, απλή απόσταξη) για την απομόνωση του τριτοταγούς βουτυλοχλωριδίου σε καθαρή κατάσταση.   

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται:

 • οι αντιδράσεις ηλεκτρονιόφιλης αρωματικής υποκατάστασης 
 • οι επιδράσεις που ασκούν οι υποκαταστάτες που προϋπάρχουν στον δακτύλιο κατά την ηλεκτρονιόφιλη αρωματική υποκατάσταση
 • η αντίδραση και ο μηχανισμός της νίτρωσης στο ακετανιλίδιο
 • τα στάδια της πειραματικής διαδικασίας με τις τεχνικές  που εφαρμόζονται (διήθηση, ανακρυστάλλωση, ξήρανση, κ.λ.π.) για την απομόνωση του παρα-νιτροακετανιλιδίου σε καθαρή κατάσταση.  

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται :

 • οι αντιδράσεις αλδεϋδών χωρίς α- υδρογόνα, παρουσία πυκνών διαλυμάτων βάσεων (αντίδραση Cannizzaro) και τα είδη της
 • η αντίδραση και ο μηχανισμός σύνθεσης  βενζοϊκού οξέος και βενζυλικής αλκοόλης από βενζαλδε?δη
 • τα στάδια της πειραματικής διαδικασίας με τις εφαρμοζόμενες τεχνικές για την απομόνωση των δύο προϊόντων σε καθαρή κατάσταση. 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται μια αντίδραση καρβονυλικής συμπύκνωσης, όπως η σύνθεση της διβενζαλακετόνης από ακετόνη (α-υδρογόνα) και βενζαλδεΰδη, όπου η βενζαλδεΰδη βρίσκεται σε περίσσεια. Περιγράφονται τα στάδια της, η αντίδραση και ο μηχανισμός της σύνθεσης αυτής, καθώς και όλη η πειραματική διαδικασία για τη παραλαβή της διβενζαλακετόνης σε καθαρή κατάσταση.   

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται μια αντίδραση πυρηνόφιλης προσθήκης μιας αμινοένωσης στην καρβονυλομάδα μιας κετόνης, όπως η αντίδραση σύνθεσης της οξίμης της κυκλοεξανόνης έπειτα από επίδραση υδροξυλαμίνης επί κυκλοεξανόνης σε ασθενώς όξινο περιβάλλον (4-6). Εξηγείται ο ρόλος του ασθενούς όξινου περιβάλλοντος και περιγράφεται ο μηχανισμός της παραπάνω αντίδρασης καθώς και όλη η πειραματική διαδικασία για την σύνθεση και απομόνωση της οξίμης της κυκλοεξανόνης υψηλής καθαρότητας. 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η τεχνική της χρωματογραφίας λεπτής στοιβάδας, TLC,  για τον διαχωρισμό και την ταυτοποίηση αμινοξέων. Περιγράφεται ο μηχανισμός ανάπτυξης του χρωματογραφήματος, ο ρόλος της κινητής (διαλύτης ανάπτυξης) και ακίνητης φάσης, ο μηχανισμός εμφάνισης του χρωματογραφήματος καθώς και η διαδικασία ταυτοποίησης των αμινοξέων.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  56505
Αρ. Προβολών :  320942

Ημερολόγιο