Εργαστήριο Φυσικοχημείας

Καμίτσου Μαρία - ΑΑΔΕΝΕΚΔ, Γεώργιος Καρανικολός - Αναπ.Καθηγητής, Δέσποινα Σωτηροπούλου ΕΔΙΠ

Περιγραφή
  • Εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικοχημείας:

1) ΑΓΩΓΙΜΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΙΤΛΟΔΟΤΗΣΕΙΣ. Μηχανισμοί αγωγιμότητας σε ιοντικά διαλύματα. Αγωγιμότητα και μοριακή  αγωγιμότητα.
2) ΗΛΕΚΤΡΑΝΑΛΥΣΗ. Ηλεκτροχημική αντίδραση. Ηλεκτροχημικό στοιχείο. Ηλεκτρόλυση.

3) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ-ΟΡΑΤΟΥ (UV/VIS). Φάσματα εκπομπής-απορρόφησης. Νόμος Beer-Lambert. Μοριακός συντελεστής απορρόφησης.

4) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΥ-ΑΤΜΟΥ. Νόμος Raoult. Ιδανικά και μη ιδανικά διαλύματα πτητικών υγρών. Αζετροπική σύσταση.
5) ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΗΞΗΣ. Ισορροπία ανάμεσα σε διάλυμα και στερεά ουσία. Προσδιορισμός μοριακού βάρους άγνωστης ουσίας.
6) ΜΕΡΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΟΜΟΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ. Μη ιδανικά διαλύματα υγρών. Προσδιορισμός μερικών γραμμομοριακών ιδιοτήτων.

Eπιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της επιτυχούς συμμετοχής στο εργαστηριακό αυτό μάθημα, ο φοιτητής θα μπορεί:

να έχει εξοικειωθεί με τις βασικές εφαρμογές της πειραματικής Ηλεκτροχημείας, κατανοώντας έμπρακτα τις έννοιες της αγωγιμότητας, της ιοντικής ευκινησίας, τ

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Προσδιορισμός της συγκέντρωσης ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων από τη καταγραφή της μεταβολής της αγωγιμότητάς τους, όταν προστίθεται  σταδιακά οξύ ή βάση και λαμβάνει χώρα εξουδετέρωση του αρχικού ηλεκτρολύτη. 

Τα φάσματα απορρόφησης υδατικών διαλυμάτων ακετόνης στην περιοχή της υπεριώδους ακτινοβολίας χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ενέργειας μετάπτωσης, της συγκέντρωσής τους  και της πιθανότητας να συμβεί η μετάπτωση.

Ηλεκτρόλυση διαλύματος CuSO4. Προσδιορισμός της συγκέντρωσης του διαλύματος από το βάρος του χαλκού που αποτίθεται στην κάθοδο. 

Σχεδιασμός του ισοβαρούς διαγράμματος φάσης του δυαδικού μίγματος μεθανόλης-χλωροφορμίου  από πειραματικά δεδομένα.

Μελέτη της μη ιδανικής συμπεριφοράς υγρών μιγμάτων. Ειδικότερα θα μελετηθεί το φαινόμενο κατά το οποίο ο τελικός όγκος μίγματος πραγματικών υγρών είναι μικρότερος από το άθροισμα των όγκων των επιμέρους συστατικών, (συστολή του διαλύματος).  

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  59025
Αρ. Προβολών :  330402

Ημερολόγιο