ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

Γεώργιος Πασπαράκης, Κωνσταντίνος Δάσιος, Ουρανία Κούλη

Περιγραφή

Σκοπός του Εργαστηρίου Πολυμερών είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις ενόργανες αναλυτικές τεχνικές οι οποίες είναι απαραίτητες για τον χαρακτηρισμό των πολυμερών και τον προσδιορισμό των θερμικών, ρεολογικών και μηχανικών ιδιοτήτων τους.

Οι ασκήσεις που πραγματοποιούνται είναι :

  1. Ιξωδομετρία  
  2. Χρωματογραφία πηκτώματος, (GPC)  
  3. Διαφορική ανιχνευτική θερμιδομετρία, (DSC)
  4. Ρεολογία πολυμερών  
  5. Δοκιμές εφελκυσμού των πολυμερών

 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Προσδιορισμός εσωτερικού ιξώδους, μέσου μοριακού βάρους Μν και μοριακών διαστάσεων των μακρομορίων με την χρήση ιξωδομέτρων τύπου Ubbedohde.

Προσδιορισμός μέσω μοριακών βαρών και της μοριακής κατανομής πολυμερικών δειγμάτων.

Προσδιορισμός θερμοκρασίας υαλώδους μετάβασης, βαθμού κρυσταλλικότητας, θερμοκρασίας τήξεως πολυμερικών δειγμάτων.

Μελέτη της ρεολογικής συμπεριφοράς πυκνών υδατικών διαλυμάτων πολυμερών με την χρήση ιξωδομέτρου τύπου Couete. Επίδραση του Μw και της θερμοκρασίας.

Καμπύλες τάσης-παραμόρφωσης πολυμερικών δειγμάτων και προσδιορισμός των μηχανικών τελικών ιδιοτήτων τους.

Προσδιορισμός της κρίσιμης θερμοκρασίας διαλύσεως Tc, διαφόρων  συστημάτων πολυμερούς-διαλύτη καθώς και της θ θερμοκρασίας για το σύστημα  πολυστυρόλιο-κυκλοεξάνιο.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  44119
Αρ. Προβολών :  290949

Ημερολόγιο