Άσκηση σε Βιομηχανία Επιχειρήσεις XM898

Γεώργιος Αγγελόπουλος

Περιγραφή

Η Π.Α. έχει σκοπό τη παροχή δυνατότητας αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στους φοιτητές καθώς και τη διασύνδεση του Τμήματος και των επιχειρήσεων.  Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) είναι ενεργός στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών από τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Από το 1993 είναι μάθημα επιλογής. 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η Π.Α., τριμελής επιτροπή μελών ΔΕΠ υπό τον διδάσκοντα συντονίζει την προσφορά θέσεων από τις επιχειρήσεις, πραγματοποιεί τη σχετική επικοινωνία, ετοιμάζει και διακινεί έντυπα ενημέρωσης-πληροφόρησης, προσδιορίζει το αντικείμενο και το χρόνο άσκησης κάθε ασκούμενου, παρακολουθεί την υλοποίηση, παραλαμβάνει και αξιολογεί τις τεχνικές εκθέσεις και διοργανώνει Ημερίδα Παρουσιάσεων/Τελικής Αξιολόγησης των ΠΑ.

Οι προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσει φοιτητής ΠΑ είναι:

-          Η διάρκεια της Π.Α. πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 εβδομάδες και το μέγιστο 8 εβδομάδες σε επιχειρήσεις ιδρύματα και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε αντικείμενο συναφές με τις γνώσεις κα

Περισσότερα  
Κωδικός: CMNG2152
Κατηγορία: Χημικών Μηχανικών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά Δημιουργού
CC - Αναφορά Δημιουργού

Ενότητες

 • Εκδήλωση/ενημέρωση από τους υπευθύνους του Τμήματος για την δράση της Πρακτικής Άσκησης. Πραγματοποιείται με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου
 • Ανακοίνωση του ενημερωμένου καταλόγου φορέων που έχουν  συνεργαστεί με το Τμήμα στο παρελθόν 

Εύρεση θέσεων:

 • Με πρωτοβουλία των φοιτητών
 • Μέσω του καταλόγου συνεργαζόμενων φορέων του Τμήματος 
 • Μέσω της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου

Βήματα

 • Καταχώρηση Π.Α. στο σύστημα ΑΤΛΑΣ (http://atlas.grnet.gr/) (Εγγράφεται ο φορέας με προτροπή του φοιτητή μετά την επικοινωνία με αναφορά  του τίτλου της ΠΑ. Επίσης εγγράφεται και ο ?η φοιτητής ?τρια)   (εδώ).
 • Συμπλήρωση Αίτησης του Τμήματος  (φάκελος Έντυπα 2014, έγγραφα: Αίτηση συμμετοχής φοιτητή στην ΠΑ (εδώ).
 • Υπογραφή τετραμερούς συμφωνητικού ΠΑ  (Ασκούμενος-Επιστημονικός Υπεύθυνος-Φορέας-Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών) (εδώ)
 • Στοιχεία Δικαιούχου (εδώ)
 • Ασφάλιση ασκούμενου (Α.Μ. ΙΚΑ)  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Μ.Α. (εδώ) !!ΠΡΟΣΟΧΗ!! Ο Α.Μ.Α. όταν εκδοθεί, αποστέλλεται από τον ασκούμενο φοιτητή στο ΓΠΑ (grafprak@upatras.gr) 

 

 • Υποβολή Δικαιολογητικών στο ΓΠΑ  (Συμπλήρωση Κατάστασης Μισθοδοσίας) (εδώ)
 • ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ
 • Αξιολόγηση από φορέα (εδώ)
 • Ημερολόγιο πεπραγμένων υπογεγραμμένο από υπεύθυνο του φορέα (εδώ)
 • ΛΗΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Π.Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (Σύμφωνα με την δομή που υποδεικνύεται παρακάτω)
 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ (ΔΙ-)ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
 • Κατάθεση Τεχνικής, Απολογιστικής Έκθεσης στο Τμήμα σε μορφή doc ή docx
 • Κατάθεση στο Τμήμα παρουσίασης σε μορφή ppt ή pptx
 • Κατάθεση Αξιολόγησης από Φορέα
 • Κατάθεση Ημερολογίου  (timesheet) το πρωτότυπο και ένα αντίγραφο ΠΑ
 • Αξιολόγηση -  βαθμολόγηση της ΠΑ από τους υπευθύνους ΠΑ
 • Εντολή Πληρωμής  (εδώ)
 • Βεβαίωση Επιστημονικού Υπευθύνου (παραλαμβάνεται από το γραφείο του επιστημονικού υπευθύνου)
 • Πινάκιο Αμοιβής (εδώ)
 • Απόδειξη Είσπραξης (εδώ)
 • Υπεύθυνη Δήλωση Ασκούμενου (εδώ)
 • Πιστοποιητικό Γραμματείας Σχολής ενεργού φοιτητή (Αίτηση Ασκούμενου στη Γραμματεία) 
 • Συμπλήρωση Εντύπου Αξιολόγησης Εκδήλωσης (εδώ)
 • Συμπλήρωση Εντύπου Αξιολόγησης (εδώ)

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1342
Αρ. Προβολών :  10253