Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία

Μιχαήλ Κορνάρος

Περιγραφή

α.   Μικροβιολογία βιοδιεργασιών. Ανάλυση βιοδιεργασιών επί τη βάσει της Βιοενεργητικής. Στοιχειομετρία μικροβιακών διεργασιών.

β.   Eίδη βιοαντιδραστήρων, κινητική βιοδιεργασιών, σχεδιασμός, ρύθμιση και βελτιστοποίηση διεργασιών.

γ.    Βιολογικές διεργασίες για την αφαίρεση άνθρακα, αζώτου και φωσφόρου (νιτροποίηση, απονιτροποίηση, βιολογική απομάκρυνση φωσφόρου).

δ.   Αναερόβιες διεργασίες επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων.

ε.    Αερόβια λιπασματοποίηση ιλύος και οργανικού κλάσματος στερεών αποβλήτων.

στ.  Βιοαποδόμηση ξενοβιοτικών ενώσεων.

ζ.    Ανάπτυξη εξειδικευμένων μικροβιακών συστημάτων για τη βιομετατροπή ξενοβιοτικών ενώσεων.

η.   Συνδυασμός χημικών και βιολογικών διεργασιών για την επεξεργασία μη βιοαποδομήσιμων οργανικών ενώσεων.

θ.   Χρήση μικροβιακών και φυτικών συστημάτων για αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Γενικές αρχές και ανατομία των κυττάρων. Κατηγοροποίηση των μικροοργανισμών. Βακτήρια και ένζυμα. Μορφολογία, χαρακτηριστικά, μεταβολισμός και καταβολισμός. 

Σχεδιασμός Βιολογικών Συστημάτων. Στοιχειομετρικές εξισώσεις. Εμπειρικοί τύποι για μικροβιακά κύτταρα. Ενεργειακές αντιδράσεις (οξείδωσης-αναγωγής). Ανόργανες και οργανικές ημι-αντιδράσεις. Κατασκευή ημι-αντιδράσεων. Ενεργειακά θέματα και βακτηριακή ανάπτυξη. Ελεύθερη ενέργεια αντίδρασης.

Μικροβιακή κινητική για την περιφραφή του ρυθμού ανάπτυξης βιομάζας αλλά και του ρυθμού κατανάλωσης υποστρώματος. Εκφράσεις βασικών ρυθμών. Τιμές παραμέτρων και συντελεστές απόδοσης. Ισοζύγια μάζας. Θρεπτικά συστατικά και αποδέκτες ηλεκτρονίων. Παρεμπόδιση στην κινητική ανάπτυξης και στην κινητική κατανάλωσης των υποστρωμάτων. 

Είδη βιοαντιδραστήρων (batch, CSTR, plug-flow, PFR). Σχεδιασμός, ρύθμιση και βελτιστοποίηση. 

Μικροβιολογία. Χαρακτηριστικά της διεργασίας. Διατάξεις συστημάτων δραστικής λάσπης. Δεξαμενές αερισμού. Διόγκωση λάσπης. 

Νιτροποίηση (μικροβιολογία, κινητικές παράμετροι, σχεδιασμός και διατάξεις). Απονιτροποίηση (φυσιολογία των βακτηρίων, κινητικά χαρακτηριστικά, επίδραση οξυγόνου, pH κτλ.). Τριτοβάθμια απονιτροποίηση. Μοντελοποίηση. 

Διεργασίες απομάκρυνσης φωσφόρου. Μέθοδοι απομάκρυνσης φωσφόρου όπως βιολογική αφαίρεση ή χημική καταβύθιση του

Διεργασία αναερόβιας χώνευσης. Περιγραφή της διεργασίας και εφαρμογές της. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της διεργασίας. Διατάξεις αναερόβιας χώνευσης. Μικροβιολογία της διεργασίας (εκκίνηση αντιδραστήρα, προϊόντα). Στοιχειομετρία καθώς και απαιτήσεις της διεργασίας σε pH, αλκαλικότητα και θρεπτικά συστατικά.