Δυναμική και Ρύθμιση Διεργασιών (ChE 840)

ΑΡΜΑΟΥ, Α

Περιγραφή

Στα πλαίσια του μαθήματος Δυναμικής & Ρύθμισης Διεργασιών, η θεωρία καλύπτει την ακόλουθη ύλη:

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Γραμμικά και μη γραμμικά συστήματα. Συστήματα Α' τάξεως. Συνδέσεις συστημάτων Α' τάξεως. Συστήματα Β' τάξεως. Συστήματα με καθυστέρηση.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Γραμμικοποίηση συστημάτων γύρω από σημείο. Επίλυση γραμμικών διανυσματικών διαφορικών εξισώσεων με τη μέθοδο του εκθετικού πίνακα. Εσωτερική ευστάθεια γραμμικών συστημάτων. Ελεγξιμότητα και παρατηρισιμότητα συστημάτων. Επίλυση γραμμικών διαφορικών εξισώσεων με τη μέθοδο του μετασχηματισμού Laplace. Συνάρτηση μεταφοράς. Πόλοι και μηδενικές θέσεις. Ευστάθεια εισόδου/εξόδου. Υπολογισμός συχνοτικής αποκρίσεως. Διαγράμματα Bode. Αναγνώριση συστημάτων Α’ και Β’ τάξεως.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ. Μετρητικά όργανα. Στοιχεία τελικής ρυθμίσεως. Ρυθμιστές με αναλογική, ολοκληρωτική ή/και διαφορική δράση (PID). Διάγραμμα βαθμίδων ρυθμιστικού συστήματος με πρόδραση και ανάδραση. Αναγωγή δι

Περισσότερα  

Ημερολόγιο