Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος (CIV9260)

Τηλέμαχος Παναγιωτάκος

Περιγραφή

1. Γενικά ? Ορισμοί - Είδη γεφυρών Οδικές, Σιδηροδρομικές, Πεζών Γέφυρες αξόνων, Άνω Διαβάσεις, Κάτω Διαβάσεις, Γέφυρες Αστικού και Υπεραστικού τοπίου

2. Στατικά συστήματα γεφυρών σκυροδέματος & τεχνικό-οικονομική προσέγγιση της βέλτισης επιλογής

3. Δράσεις σχεδιασμού γεφυρών, φορτία κυκλοφορίας κατά Ευρωκώδικα 1, σεισμική δράση, συνδυασμοί δράσεων

4. Φορείς καταστρώματος γεφυρών, τρόποι κατασκευής ? μηχανοποιημένες μέθοδοι. περιγραφή, πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα, μορφές και τρόποι υπολογισμού για κατακόρφες δράσεις γεωμετρία, υπολογισμός και όπλιση

5. Σχεδιασμός βάθρων & θεμελιώσεων γεφυρών Σχεδιασμός ακροβάθρων Σχεδιασμός μεσοβάθρων Ικανοτικός σχεδιασμός βάθρων

6. Σεισμική μόνωση γεφυρών

7. Αποτίμηση & δομική αναβάθμιση υφιστάμενων γεφυρών

8. Συντήρηση & παρακολούθηση γεφυρών

9. Παραδείγματα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -