Εργαστηριακά Θέματα Υδραυλικής Μηχανικής

Γεώργιος Χορς

Περιγραφή
Εργαστηριακά Πειράματα, σε θέματα που περιλαμβάνουν: Πρόσκρουση Υγρής Φλέβας σε Επιφάνεια, Παροχόμετρα για Ανοικτούς Αγωγούς (Εκχειλιστές λεπτής στέψης), Υπολογισμό Συντελεστή Ταχύτητας και Παροχής Μικρής Οπής, Γραμμικές Απώλειες σε Κλειστούς Αγωγούς, Ροή σε Ανοικτούς Αγωγούς, Δύναμη σε Θυρόφραγμα, Αντλίες.