Διαχείριση Υποδομής Συγκοινωνιακών Εργων

Αθανάσιος Χασιακός

Περιγραφή

Περιεχόμενα μαθήματος

 1. Εισαγωγή, σκοπός, έννοιες
 2. Οικονομική των συγκοινωνιακών έργων
 3. Φθορές οδοστρωμάτων - μέθοδοι επιθεώρησης - εργαστηριακές δοκιμές
 4. Εξέλιξη κατάστασης οδοστρωμάτων στο χρόνο - δείκτες κατάστασης
 5. Τεχνικές συντήρησης οδοστρωμάτων - κόστος και αποτελεσματικότητα
 6. Φθορές και συντήρηση γεφυρών / τεχνικών έργων οδικού δικτύου
 7. Συντήρηση οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια
 8. Οργάνωση και διαχείριση συντήρησης
 9. Βέλτιστη κατανομή πόρων συντήρησης στα τμήματα οδού ανά περίοδο
 10. Ευφυή συστήματα διαχείρισης οδοστρωμάτων και γεφυρών

Περισσότερες πληροφορίες για το μάθημα στο αρχείο με τίτλο "Περιγραφή μαθήματος" στην καρτέλα "Έγγραφα".

Περιεχόμενο μαθήματος
 1. Εισαγωγή, σκοπός, έννοιες
 2. Οικονομική των συγκοινωνιακών έργων
 3. Φθορές οδοστρωμάτων - μέθοδοι επιθεώρησης - εργαστηριακές δοκιμές
 4. Εξέλιξη κατάστασης οδοστρωμάτων στο χρόνο - δείκτες κατάστασης
 5. Τεχνικές συντήρησης οδοστρωμάτων - κόστος και αποτελεσματικότητα
 6. Φθορές και συντήρηση γεφυρών / τεχνικών έργων οδικού δικτύου
 7. Συντήρηση οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια
 8. Οργάνωση και διαχείριση συντήρησης
 9. Βέλτιστη κατανομή πόρων συντήρησης στα τμήματα οδού ανά περίοδο
 10. Ευφυή συστήματα διαχείρισης οδοστρωμάτων και γεφυρών