Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Χρυσή-Κασσιανή Καραπαναγιώτη

Περιγραφή

Το μάθημα "Διδακτική των Φυσικών Επιστημών" απευθύνεται σε φοιτητές Σχολών Φυσικών Επιστημών και συγκεκριμένα των Τμημάτων Χημείας, Φυσικής, Βιολογίας, και Γεωλογίας.  Καταρχήν γίνεται μία εισαγωγή όπου περιγράφονται οι κύριες έννοιες που αφορούν στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και κατόπιν δίνεται βάση στις ιδέες των μαθητών και τους τρόπους αντιμετώπισής τους, στις διδακτικές προσεγγίσεις και στα διδακτικά εργαλεία.  Κατόπιν οι φοιτητές καλούνται να χρησιμοποίσουν τις γνώσεις που εισέπραξαν από τις προηγούμενες διαλέξεις για να ετοιμάσουν τη δική τους μικροδιδασκαλία και το δικό τους σχέδιο διδασκαλίας.  Επίσης παρουσιάζονται κάποια παραδείγματα παρανοήσεων των μαθητών όπως η φωτοσύνθεση.  

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

 

Η ενότητα "Εισαγωγή στο Μάθημα" παρουσιάζει με σύντομο και περιεκτικό τρόπο την γενική ιδέα του μαθήματος. Γίνεται η εισαγωγή του φοιτητή σε απλές έννοιες όπως:

Επιστημονική γνώση,

Σχολική επιστήμη, Καθημερινή-βιωματική γνώση

Διδακτικές προσεγγίσεις και εργαλεία

αλλά και σε πιο σύνθετες δραστηριότητες όπως

Η προετοιμασία ενός σχεδίου διδασκαλίας

Η παρουσίαση μίας μικροδιδασκαλίας

Η αξιολόγηση των μικροδιδασκαλιών.

 

 

 

 

Στην ενότητα αυτή συζητιούνται οι γενικές γραμμές σχετικά με το ¨Βασικό Εννοιολογικό Πλαίσιο"

Συγκεκριμένα, αναφέρεται το αντικείμενο και η αναγκαιότητα για το

Μετασχηματισμός της φυσικοεπιστημονικής γνώσης στη σχολική της εκδοχή.

Χειρισμός των φυσικών όρων και εννοιών στο σχολικό περιβάλλον και ανεξάρτητα.

Η μάθηση στις ΦΕ δεν είναι απλώς μια διαδικασία συσσώρευσης γνώσεων αφού ο εκπαιδευτικός πρέπει να πετύχει αναδόμηση των διαμορφωμένων αντιλήψεων.  

Για την επίτευξη της μάθησης απαιτείται

Αναδόμηση αντιλήψεων 

 

 

 

 

Η τρίτη ενότητα του μαθήματος ασχολείται με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός κατά την εκπαιδευτική διαδικασία λόγω των αντιλήψεων των μαθητών, προσπαθώντας να διδάξει τις απαιτούμενες γνώσεις στους μαθητές.

Παρουσιάζονται διάφορες πρακτικές για την αντιμετώπισή τους.

 

 

 

Η τέταρτη ενότητα περιλαμβάνει μια αναλυτική περιγραφή του σχετικά νέου επιστημονικού πεδίου "Διδακτική των Φυσικών Επιστημών" και της Ιστορικής Εξέλιξής του.

Στη συνέχεια της ενότητας αναφέρονται οι διδακτικές προσεγγίσεις τις οποίες ο διδάσκων μπορεί να επιλέξει για τη μετάδοση της γνώσης.

Εκτός της παραδοσιακής προσέγγισης αναφέρονται και αναλύονται οι σύγχρονες τάσεις που υπάρχουν στις Διδακτικές Προσεγγίσεις.

 

 

 

 

 

Αυτή η ενότητα θεωρείται σημαντική γιατί αναφέρονται με αναλυτικό τρόπο τα συνήθη διαθέσιμα Διδακτικά Εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο διδάσκων για τη διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Συγκεκριμένα αναλύονται:

Οι ερωτήσεις

Οι σωκρατικοί διάλογοι 

Η μεταφορά και η αναλογία 

Η επίλυση προβλημάτων

Η γνωστική σύγκρουση

Εννοιολογικοί χάρτες

Δραματικό παιχνίδι

Οι προσομοιώσεις σε ηλεκτρονικό υπολογιστή

 

 

 

 

Η Μικροδιδασκαλία αποτελεί μία τεχνική, ένα μικρομάθημα το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε μελλοντικούς και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο ενός κατάλληλα διαμορφωμένου και ελεγχόμενου περιβάλλοντος αφενός να αποκτήσουν, αλλά και να τελειοποιήσουν συγκεκριμένες παιδαγωγικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές δεξιότητες καθώς και διδακτικές τεχνικές και μορφές διδασκαλίας, και αφετέρου να βελτιώσουν την επίδοσή τους στο εκπαιδευτικό τους έργο, παρατηρώντας οι ίδιοι τις διδασκαλίες τους καθώς και τις διδασκαλίες των συναδέλφων τους.

Η ενότητα "Μικροδιδασκαλίες" αναλύει τι σημαίνει μικροδιδασκαλία και παρουσιάζει τα κύρια στοιχεία του όρου, χρησιμοποιώντας παραδειγματα από την καθημερινότητα. Τέλος παρουσιάζεται ένα φύλλο αξιολόγησης στο οποίο υπάρχουν οι άξονες εργασίας για να προετοιμαστεί και να επικοινωνηθεί μια μικροδιδασκαλία.

Στην υποενότητα αυτή παρουσιάζονται οι διαφάνειες για το μάθημα "Μικροδιδασκαλίες"

 

Η ενότητα "Σχέδιο Διδασκαλίας" παρουσιάζει και αναλύει τα στάδια που ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να ακολουθήσει για να δημιουργήσει και να τεκμηριώσει μια διδασκαλία.

Ολοκληρώνεται με ένα αναλυτικό παράδειγμα

 

Το μάθημα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση μερικών παραδειγμάτων

 

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ανακοινώσεις