Σημασιολογία στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Σταύρος Κοσμαδάκης

Περιγραφή

Το μάθημα παρουσιάζει επιλεγμένα προβλήματα νοηματικής ανάλυσης, τα οποία μπορούν να προσεγγιστούν υπολογιστικά χρησιμοποιώντας τεχνικές της Μαθηματικής Λογικής. Το μάθημα θα εστιάσει στην νοηματική ανάλυση μικρών αφηγήσεων μέσω εννοιών της Επιστημικής Λογικής και τεχνικών της Θεωρίας Παιγνίων. Οι βασικές μαθηματικές έννοιες θα παρουσιαστούν εξαρχής - δεν προϋποτίθεται γνώση άλλων μαθημάτων. Η εξέταση θα είναι μία εξατομικευμένη εργασία, που θα περιέχει ένα σχετικά μικρό αριθμό ασκήσεων χωρίς έμφαση σε αποδείξεις, και εφαρμογές των μαθηματικών εννοιών σε ανάλυση συγκεκριμένων παραδειγμάτων.  

Ενότητες

Αυτή η ενότητα αποτελεί περίπου το 40% του μαθήματος: παρουσιάζονται ορισμένες  βασικές έννοιες της Μαθηματικής Λογικής (Προτασιακής και Τροπικής), που θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για την κωδικοποίηση σημασιολογικών αναλύσεων. Στα Έγγραφα υπάρχει το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό μαζύ με οδηγίες μελέτης. Η λεπτομερής μαθηματική επεξεργασία των εννοιών δεν είναι απαραίτητη, είναι όμως σημαντικό να κατανοηθεί ακριβώς η χρήση τους, πχ μέσω της εξέτασης αρκετών παραδειγμάτων.

Ημερολόγιο