Βig Data Analytics / Ανάλυση και Διαχείριση Χωροχρονικών Δεδομένων / Ανάλυση και Διαχείριση Μεγάλων και Πολυδιάστατων Δεδομένων / Εξόρυξη Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας / ΑΙ in Health / Ειδικά Θέματα Βάσεων Χωρικών και Χρονικών Δεδομένων και Εξόρυξης Γνώ

Βασίλειος Μεγαλοοικονόμου

Περιγραφή

Εισαγωγή

 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει συμβάλλει σημαντικά στη συσσώρευση τεράστιων όγκων δεδομένων. Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη τεχνικών διαχείρισης, και ανάλυσης μεγάλων Βάσεων Δεδομένων οι οποίες έχουν χωρικές και χρονικές συνιστώσες. Στόχος της ανάλυσης των δεδομένων αυτών είναι η κατανόηση προτύπων,  η εύρεση ομοιοτήτων, ο προσδιορισμός συσχετίσεων, ομαλοτήτων, και ανωμαλιών. Οι τεχνικές διαχείρισης είναι απαραίτητες για την αποδοτική επεξεργασία και αποθήκευση των δεδομένων. Τέτοιου είδους δεδομένα συγκεντρώνονται καθημερινά από οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, νοσοκομεία, επιχειρήσεις, κ.λ.π..  Λόγω της φύσης αυτών των δεδομένων οι εφαρμογές ποικίλουν, όπως για παράδειγμα διάγνωση στον τομέα της ιατρικής, πρόβλεψη και στήριξη λήψης αποφάσεων στον επιχειρησιακό/χρηματιστηριακό τομέα, κ.λ.π.. Το μάθημα μεταξύ άλλων εξετάζει και εφαρμογές αυτών των τεχνικών σε Βάσεις Βιοϊατρικών Δεδομένων.

 

Θέματα

 

Προεπεξεργασία δεδομένων, data cleansing
Εξαγωγή χαρακτηριστικών, επ

Περισσότερα