Στοχαστικά Σήματα και Τηλεπικοινωνίες - Open Cources

Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης

Περιγραφή

Α? Μέρος: Βασικές Θεωρητικές Έννοιες και Τεχνικές. Ανασκόπηση βασικών εννοιών σχετικά με στοχαστικές διαδικασίες. Στοιχεία θεωρίας εκτίμησης και ανίχνευσης. Έμφαση σε εκτιμητές 2ης τάξης, Εκτιμητής Wiener, Εκτιμητής Kalman. Αναδρομικές Τεχνικές Εκτίμησης, Βασικοί Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Εκτίμησης. Φασματική Ανάλυση: Μη Παραμετρικές Τεχνικές (Περιοδόγραμμα, Μέθοδος Bartlett), Αναφορά σε Παραμετρικές Τεχνικές (π.χ. με μοντέλα AR). Β΄ Μέρος: Επιλεγμένες Εφαρμογές Επεξεργασίας Σήματος στις Τηλεπικοινωνίες. Εκτίμηση τηλεπικοινωνιακού καναλιού. Ισοστάθμιση Καναλιού για περιορισμό της διασυμβολικής παρεμβολής. Αλγόριθμοι συγχρονισμού σε επίπεδο συμβόλου. Χωρικό Φιλτράρισμα, ?Έξυπνες Κεραίες?.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Σκοπός:

 • Παροχή εισαγωγικών πληροφοριών επί του θέματος του μαθήματος (Στοχαστικά Σήματα) και του τρόπου διεξαγωγής του

Περιεχόμενα:

 • Σημείωση επί της εξέλιξης του μαθήματος
 • Παραδείγματα εφαρμογής της θεωρίας στοχαστικών σημάτων
 • Πληροφορίες μαθήματος (Ύλη, υλικό, διαδικασίες)

Σκοπός:

 • Παρουσίαση/υπενθύμιση βασικών εννοιών από την θεωρία Γραμμικής Άλγεβρας που απαιτούνται ως σχετικό υπόβαθρο στις υπόλοιπες ενότητες του μαθήματος

Περιεχόμενα:

 • Έννοιες διανυσμάτων
  • Ορισμοί (βασικοί, νόρμες, εσωτερικό γινόμενο, γεωμετρική σχέση
  • Σήματα και συστήματα
  • Διανυσματικοί χώροι
 • Έννοιες πινάκων
  • Ορισμοί (βασικοί, τάξη, αντίστροφος)
  • Ειδικοί πίνακες
  • Τετραγωνική μορφή πίνακα
 • Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα
  • Εισαγωγικές έννοιες
  • Ιδιότητες 

Σκοπός:

 • Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των τυχαίων μεταβλητών και διαδικασιών

Περιεχόμενα:

 • Τυχαίες μεταβλητές
  • Βασικοί ορισμοί
  • (Από κοινού) Μέσοι όροι
  • Ανεξαρτησία, συσχέτιση και ορθογωνιότητα
  • Η περίπτωση Gauss
  • Εκτίμηση παραμέτρων
 • Τυχαίες διαδικασίες
  • Βασικοί ορισμοί
  • Μέσοι όροι
  • Η περίπτωση Gauss
  • Στασιμότητα και εργοδικότητα
  • Φάσμα ισχύος και παραγωντοποίηση
  • Φιλτράρισμα
  • Μοντέλα ARMA
  • Το παράδειγμα της αρμονικής διαδικασίας

Σκοπός:

 • Παρουσίαση βασικών εννοιών των βέλτιστων φίλτρων Wiever καθώς και βασικών παραδειγμάτων εφαρμογής τους

Περιεχόμενα:

 • Εισαγωγή
 • FIR φίλτρα Wiener
 • Εφαρμογές
  • Φιλτράρισμα θορύβου
  • Ακύρωση θορύβου
  • Αναγνώριση συστήματος

Σκοπός:

 • Παρουσίαση των βασικών εννοιών των προσαρμοστικών αλγορίθμων καθώς και η περαιτέρω ανάλυση των κυριότερων από αυτούς

Περιεχόμενα:

 • Εισαγωγικές έννοιες
 • Μέθοδος μέγιστης καθόδου
 • Αλγόριθμος LMS
 • Αλγόριθμος NLMS
 • Αλγόριθμος RLS

Σκοπός:

 • Παρουσίαση του προβλήματος της εκτίμησης φάσματος τόσο με μη παραμετρικές όσο και με παραμετρικές μεθόδους

Περιεχόμενα:

 • Μη παραμετρικές μέθοδοι
  • Περιοδόγραμμα
  • Τροποποιημένο περιοδόγραμμα
  • Μέθοδος Bartlett
  • Μέθοδος Welch
  • Μέθοδος Blackman-Tukey
 • Παραμετρικές μέθοδοι
  • Η περίπτωση AR
  • Η περίπτωση ΜΑ

Σκοπός:

 • Παρουσίαση του βέλτιστου Φίλτρου Wiener καθώς και φίλτρων ελάχιστης διασποράς και εξειδίκευση στην εφαρμογή των Έξυπνων Κεραιών

Περιεχόμενα:

 • Βέλτιστο Φίλτρο Wiener
  • Διατύπωση προβλήματος
  • Επίλυση προβλήματος
  • Παράδειγμα
 • Γραμμικά Περιορισμένο Φίλτρο Ελάχιστης Διασποράς
  • Εισαγωγικές πληροφορίες
  • Διατύπωση του προβλήματος
  • Επίλυση του προβλήματος 
 • Εφαρμογή στις Έξυπνες Κεραίες

Σκοπός:

 • Παρουσίαση των βασικών εννοιών που σχετίζονται με την μετάδοση πληροφορίας μέσω τηλεπικοινωνιακών καναλιών και την ισοστάθμιση καναλιού

Περιεχόμενα:

 • Μετάδοση πληροφορίας μέσω ζωνοπεριοριμένων καναλιών
  • Τι είναι;
  • Ένα βασικό σύστημα μετάδοσης
  • Διασυμβολική παρεμβολή
  • Συνθήκη Nyquist
  • Παλμός ανυψωμένου συνημιτόνου
 • Παραμόρφωση καναλιού
  • Ιδανικό κανάλι και πιθανότητα σφάλματος, είδη παραμόρφωσης
 • Σχεδιασμός συστήματος μετάδοσης
  • Οι περιπτώσεις του γνωστού και άγνωστου καναλιού
  • Ισοσταθμιστές και αλγόριθμοι
   • MLSE, ZF, MMSE
   • Γραμμικοί και μη γραμμικοί, προσαρμοστικοί κ.λπ.
   • Viterbi, LMS

Σκοπός:

 • ?Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το πρόβλημα του συγχρονισμού συμβόλων που εμφανίζεται στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα

Περιεχόμενα:

 • Εισαγωγικές έννοιες
  • Τι είναι;
 • Τρόποι/προσεγγίσεις συγχρονισμού
  • Master clock
  • Ταυτόχρονη μετάδοση ρολογιού
  • Αυτοσυγχρονισμός
 • Αναλυτική περιγραφή τεχνικών αυτοσυγχρονισμού
  • Μέθοδος ελάχιστου μέσου τετραγωνικού σφάλματος
  • Συγχρονιστής πύλης προπορείας-καθυστέρησης
  • Μέθοδος φασματικών γραμμών

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0